Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*C 25 >

„ verliezen, zich van de daadelijke waarnerming zijner '.' Bediening in deeze Gemeenie, en van het bijwoo-

nen der Vergaderingen zal onthouden, tot dat, ten " aanzien 'zijner Politieke interdictie of dimisfie, gun-

ftiger zal weezen gedifponeerd. En zal turn hier " van, bij fchriftelijk Extract uit de Acta kennis ge„ geeven worden.

(onder ftondt) „ collata concordant.

„ Q. T.i (was getO „ W. VAN N1EUWSTADT, ,, Scriba"

Zoo toonde de Broederliefde haare gewijde betrekking te gevoelen: zoo verkreeg de Gemeente op haar verzoek eene plegnge erkentenis van de onderlinge ver-indenis, die zij ongefchonden bewaaren wilde, en ik had, te midden mijner teegenfpoeden, de vertroofting, dar mijne Wettige Kerkelijke Rechten in ds Gemeente van Rotterdam voor altoos beveiligd , en boven a'len twist der tijden verheven waven.

De éénpaarieheid , waar mede dit alles gefchiede, gaf hier aan eene dubbele waarde. De Vergadering was ten getale van 40 Leden, en dos 'bijna compleet, te zaamen. alleen één Ouderling en één Diacon waaren abfent, maar voegden zich , in het vervolg , bij het gerefolveerde. (Jok waren alle mijne Amptgr-nooten aanweezig en éénftemmig, alleen waren niet tegenwoordig de Heeren hofstede, bonnet en bar bh, óoch ook die mijne geliefde Medebroederen hebben mij, in dit buitengewoon geval, de buitengewoone bewijzen hunner broederliefde , en aan de Vergadering die hunner goedkeuring, piet onthouden.

De Hoog Eerw. hofstede, welke mij reeds, bij eenen liefderijken Brief, op den 11 Januari}, zijn genoegen over de Deductie en zijne vriendbroederlijke, deelneeming , gelijk Hij gewoon is , hadt te kennen gegeeven, zorgde, dat, in deeze zelfde Vergadering, van zijn Hoog Eerw. een Brief inkwam van den volgenden inhoud, welke zijne vritndfehap voor mij beveftigde:

B 5 „ HOOflf

Sluiten