Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 27 >

„ mij vèrêehigè met deszelfs verklaaring en befluit „ aangaande het eerfte deel van den eisch van Os. „ scharp, — en dat ik wenfche, dat de Commisfie, „ en de Groote Vergadering door dezelve , gelukkig „ zal Hagen in hcc 'zoo gewenscht herftel van Ds. ,, scharp, der Gemeente en zijn Wel Eerw. ten „ Zeegen. Met Bede, dat de Heèrë, hij hartelijken

ijver, de noodige wij-heid en yoorzichtigfieïd »er„ leene, ter gelukkige uitvoering van het geene verder „ in deeze zaak mogt te doen zijn.

„ De Groote Vergadering en U Wel E.crw. van „ mijne waare hoogachting verzeekerende , tiebbe ik ,, de eer, Wel Eerw. Heer! mij te noemen

„ U Wel Eer w. Di°nnar

„ 23 Feb. 1797- » Cg«.) PAUL. BüXNLT."

Ook kwam te gelijker tijd ter tafel de volgende Brief van mijnen ouden en opregten vriend, Vader barbï.

„ hoog en WEL eerw. heeren MïOEBROF.deks !

,, Verhinderd geweest zijnde de naastvoorgaande „ Groote Vergadering te hebben kunnen bijwoonen , „ neeme de vrijheid, om, bij de Refumtie der Noru„ len . bij deeze re verklaaren , dat ik mij in alles „ volkoomen conformeere met het geen in de gemelde „ Vetgadering in de zaak van onzen veelwaavdigen „ Medebroeder Ds. scharp, en ter zijner herfteliing „ beflooten is.

„ Van harten wenfchende en verlangende , dat de „ poogingen, reeds aangewend, of die nog fiaan aan„ gewend te worden, door een gunstrijk befruur des „ Aütrhooglten tot weezeniijk Heil deezer Gemeente, „ en tot ons aller blijdfchap, van een gewenscht gevolg „ moogen worden bevonden. Na toebidding van alle. „ Heil en Zegen noeme mij met waare hoogachting

„ hoog en wel eerw. heeren medebroedebs { „ uw hoog en wel eerw.

„rotterdam „ Ootmoedigen Dienaar

„ 1 Maart 1797. „ (get.) DL. B A R B E."

De

Sluiten