Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'< 28 >

De Vergadering deedt doorop in Actis (tellen : „ De Vergadering, deeze Misfives gehoord hebben,, de , verblijde zich met de inltemming deezer Wel „ Eerw, Heeren in haar gevoelen omrrend deeze zoo „ belangrijke zaak, verzogt den Scriba dezelve in Actis „ te inlereeren, en van het ontfangen derzelve in de „ Acta der voorige zitting bij het Artikel der zaak van „ Ds. scharp aanteekening te doen" Q F.

Zoo kreeg mijn eerfte verzoek, de zaak mijner Kerkelijke Weitig verklaaring, tot mijne blij :fchap en geroegen der Gemeente , zijn volkoomen en éénpaarig beflag, en de Leeraars en Opzienders deezer roem, ijke, Godsdienst, en Herder-lievende, Gemeente gaven aan alle andere een navolgingswaardig, en in het luipend oog der nijdigheid zelve loffelijk, voorbeeld, en een bewijs, dat zij tot de leus hunner vercéniging hebben :

draagt elkanders lasten.

Van veel meerdere moeite in de uitvoering, en van treuriger gevolgen in de uitkoomst, waren de poogingen , om te voldoen aan het tweede verzoek van Mij'en van de Gemeente, om, naamelijk, alles, wat mooglijk was , aan te wenden , ten einde ik, door de opheffing der Politieke interdictie, in de daadelijke waarneeming van ^mijnen wettigen Euangelie - dienst mogf worden herfteld.

De Commisfie, waar in alle de Leden voor mijnen perfoon en belangen eeven ijverig , eeven getrouw, eeven onvermoeid en liefderijk waren, en aan welke ik eene altoosduurende erkentenis wijde , hadt reeds allerlei wegen uitgedagt, overwoogen en gedeeltelijk beproefd, om mij (ware het doenlijk) te helpen; toen zij eindelijk in de groote Vergadering , op den 6 Junij 1797 gehouden, berichten en in Actis deeden infereeren:

„ üat zij, na verfcheidene informatien genoomen „ en herhaalde deliberatien gehouden te hebben, over „ de middelen, welke men zoude kunnen en behoo„ ren aan te wenden , om mij in mijnen dienst, als „ Predikant van deeze Gemeente , herfteld te krij„ gen , tot hier toe , niet in ftaat geweest waren, „ om eenig bepaald middel , met de gegronde hoop „ van ^eenen goeden uitflag, te ontwerpen , en aan „ de Eerw. Vergadering voor te ftellen.

» Dm

Sluiten