Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 29 >

„ Dat zij , voor als nog in deeze onzeekerheid

„ verkeerende , echter éénpaarig van oordeel waren „ geweest , dat zij , ora aan het verlangen van de , groore Vergadering, en van ruim acht DUiZf t\d l, Ledemaaten deezer Gemeente , te voldoen , niet M langer moeten ftil zitten , maar verpligr waren het ,• et »i Wel te ontwerpen, en zoo moog-

„ lijk, te beproeven.

M l rat toe onder anderen geconcinieerd

hadden zcelcei Adres aan het Pro vin daal Beftuar, r *i <• het "SclvB , indien zich daar toe, geduurende 4e n- koomeride ordinaire Vergadering van M II !..,; Beftuar, eene gunftige geleegenheid mog:, op 1 ii ii , met of zonder medewerking van Uo. L scharp, te prcfenteeren. . Ol ' rier gemeend hadden verpligt te

:; , om dar Concept aan de Vergadering voor te M ! ■ . met verzoek Öm het zelve goed te keuren, „ en daar door aan het zelve, in alle mooglijke ge„ vallen van werking , de toeftemming en het appui „ van deeze groote Vergadering bij te zetten enz"

De Vergadering, het Concept - adres (waar van ftraks nader) gehoord hebbende , bedankte de Commisfie voor het zelve, nam het, als een ftuk der géheele Vergadering over, qualificeerende de Commisfie ■wel exprësfelijk, om van het zelve, pro renatd, gebruik te maaken.

Voor mij zelven oordeelde ik thands ook niet langer te moeten ftil ziren. Het is waar, dat ik. in het flor mijner Deductie, en in mijne Aanfpraak bij de overgifte van dezelve, naar waarheid gezegd hadc gedejungeerd en alles gedaan te" hebben, wat in mijn vermoogen was; maar de omftandigheden waren eenigzints veranderd , en fcheenen gunftigcr uitzichten te openen.

Men vergde door geheel Holland eene verandering in het Provinriaal Beduur; die verandering kwam; en nu 'fcheen het moogelijk, dat bij een Nieuwe Provintiaale Vergadering mijne klagten meerder gehoord, en mijne billijke verlangens beter voldaan zouden worden, dan bij het voorige ; althands de bewustheid mijner onfcnuld, en van het (zoo ik meende te kunnen bewijzen) onbillijke in de behandeling van den Raad, gaf mij

vrij-

Sluiten