Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 3° >

vrijmoedigheid, om op nieuw alles te beproeven; en deeze zelfde hoop fcheen het hare van zeer veelen in de Gemeente te verleevendigem

Wel was waar, dat, van wegen deeze Stad, veel al dezelfde Leden verkoozen werden, die in het voorige ])i!tuur fesfie gehad, en mijne zaak oiigunftig hadden bejpen decideeren ; en dat de keuze deezer Leden, hoewel bij zeer veele ftemgerechtigde Burgers deezer fjtad, 'liet weinig tegenkanting ontmoet hebbende, eindelijk werat goedgekeurd. Dan, daar ik met deezen twist niets te maaken had, en alleen op de deugdzaamh ' opujgfr gronden vertrouwde, vond ik voor mij geene reden, om iemands rechtvaardigheid te wantroujwer, en meende mij, met geene twijfelachtige hoop aar de hoogst-geconftitueerde Magt deezer Provinde, btiiten welke mij toen geen andere; toevlugt overbleef, te moogen en te moeteu aicesfeeren, indien ik Hechts cje.zgl.vj3 van den waaien toedragt mijner zaaken onderrichten , en de vooroordelen, welke door het verkeerd ;bericht van den «oerunaaligen Raad tegen mij waaren mgeboL/.cmd , overwinnen konde. Althands ik meende deeze nieuwe poogingen yerpügt te zijn, om een be.wijs te geeven van mijne blijvende begeerte, om eene -Gemeente, die getoond hadt mij zoo hartelijk lief re hennen, te dienen, en, onderhen, de Bediening, die ik in den Heere aangenoomen had, te vervullen.

IVlei deeze gevoelens befloot ik een nieuw Adres te maaken aan het Provintiaal Beftuur, dat in de maand Junij 1797 vergaderde, en communiceerde het zelve aan de Commisfie van den Grooten Kerkenraad, welke mijn voorneenien prijzende, onder den hartehjkften Heilwensch over den uitllag, de goedheid hadt mij te berichten, dat hun Eerw. reeds bij vooiraad een zoortgelijk Adres ontworpen hadden, het welk de Groote Vergadering hadt goedgekeurd met aurhorifatie om alles aan te wenden, wat tot mijne herfteliing te doen was; en dat zij derhal ven nu ook bereid waaren, om mijne poogingen met al hun vermoogen te onderfieunen, en hun Adres, bij form van Appui, te gelijk met het mijne , in te leeveren.

Van dien tijd af heeft deeze onvolpreezene Commisfie noch moeite, noch tijd, noch koften, gefpaard, om het gewenscht en billijk oogmerk te bereiken.

Ge-

Sluiten