Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 32 >

„ Jaart, en dus reeds geduurende den tijd van omtrend ,, Elf maanden, in alle de functien van. Predik.mt der „ gezegde Gemeenre is gesuspendeerd bij aanzegging ,4 van den Raad der Gemeente te Rotterdam , welke ,, fuspenfie , op aanfchrijving van der-zei ven Raad, „ door het Provintiaal Coraminé van Holland, reeds „ den derden dag daar op , zonder dat de Suppliant „ geleégenheid gehad heet- zich bij het zelve voor af ,, te verantwoorden, is verka^d, gehouden te wor-

den voor eene efedive Dimisfte. (a) „ Dat de eenige reden van deeze Difpofi'ien hier in „ gelegen was, dat de Onderget., op den I4den Julij

1796, opgeroepen zijnde tot het afl-ggen der Belofre ,, van alle Leeraaren der verfchillende Gezindheden „ gevorderd , niet de gevergde Belofte geweigerd'., „ of perejtringeerd of eenige interpretatie gevraagd „ beeft, — al Wet welk de Onderget. altoos verklaard „ heeft niet te weezen zijne intentie, — maar alleen „ bij Declaratoir verklaarde , de Belofte te doen , in „ dien verftande voor zich zelven , dat Hij zich niet ,, verbondt tot iets ftrijdigs met de vootige Publicatie.n „ van bet tegenwoordig Beftuur , fpeciaal tegen de „ gepubliceerde Rechten van den Menscb en Burger, ,, Erf, gelijk Hij z:ch mondeling korter expliceirie, „ dat Plij de belofte deedt conform de Publi-

Catien. (b)

Dat de Onderget. meeru'gmaalen, en tot vervee„ lens toe , zich verklaard heeft , dat Hij hier mede „ geene de minu* bedoeling hadt om iets te ontduiken „ van het geen de pligt van een goed Burger cn ern ,, braaf Leeraar is, neen maar zich door deeze Belofte „ verbonden reekende niet alleen rot onderwerping aan alle de Wetten van het tegenwooidig Beftuur , tot het gewillig druagen van alle Burgerlijke laften , tot alle ftilheid van gedrag , tot alle ftilzwijgen van bijzondere opinien en gevoelens . — „ maar ook daar te boven tot her daadelijk te „ genflaan en , zoo veel mogelijk , verhinderen van

,, alle

(ü) Deductie , pag. 71, 07, 98.

{!>) Deductie, 'pag. 21, 22. , 41, 50, 56, 60, 61 , 6$, 68, enz.

Sluiten