Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 34- >

„ van hunne Dimisfie, in derzelver aanfchrijving

' van ai Julij 179Ó- (O , . , , L ru i

1 )at echter de Ondergeteekende zich deeze belchuldjgirig niet heeft laaten aanleunen, maar aanftonds bi] " monde, in den vollen Raad, ten tijde Hem aldaar I, zijne fufpenfie is aangezegd , heeft geprotefteerd, welk Protest in de Notulen van welgemelden Raad is geinfereerd , en waar van aan den Onderget. Extract is afgegeeven op zijn verzoek, (ƒ)

Dat Hij, al verder, terftond op den tuften |mij aan den zelven Raad heeft ingeleeverd eene Jujtf ficatoire Memorie, breeder zijne intentie detaillerende, doch op welke, dewijl de aanfchrijving van " het Committé reeds was ontfangen , gezegd wierdt niet te kunnen worden gelet, (gï

Dat toen , niets anders overfchietende , de Underger. zich bij het voorige Provintiaal Beftuur van " Holland heeft geadresfeerd , eerst met eene Me'' morie van Doleantie, op den ?den Auguftus 1796, waar in alles breedvoerig is vervat geweest, en de " Onderpet. zijne blijvende bereidwilligheid betuigt tot het doen van de belofte , conform de Publca'! tien, den zin daar van expliceerende gelijk hier ' boven is genarreerd. (b) „ .

Dat al verder, deeze Memorie gehouden zijnde in deliberatie, de Onderget. aan bet zelfde Beftuur op den iaden Sept. van voorleeden Jaar, (t) heett " geprefenteerd een nader Request, houdende fuccinctelijk dezelfde verklaaringen , zoo duidelijk doen" lijk was, geëxpriraeerd. en verzoekende afdoening , bij eene favorabele difpofitie , doch dat ook dat " Request , tot in de maand December gehouden " zijnde in Advies, als toen is afgeweezen , en de " verzoeken van den Onderget. daar bij gedaan (welke '', Hij fuftineerde zoo billijk te weezen) zitn gedech'/, neerd. ^ AUe

(e) Deductie, pag. 53, 7* > 73, 87, 97. S>3.

(ƒ) Deductie, pag. 51 , 54 > 55-

(g) Deductie, pag. 57—71.

Qtj Deductie, pag. 85—106.

(«) Deductie , pag. 107— 111.

(k) Deductie, pag. 112.

Sluiten