Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 35 >

„ Alle welke Pofitiven van den Onderget. hier in „ het korte ter nedergefteld, als voorgeevens in zijne „ eigene zaak, aan Uwe Vergadering'zouden moogen „ voorkoomen te weezen frivool , en alleen gefchikt „ om de benevolentie van het Provintiaal beftuur te „ capteeren. Al waarom de Onderget. gedienftiglijk „ verzoekt, dat de Vergadering gelieve te letten op

deeze weinige , maar krachtige bewijzen.

„ Dat alle de gezegde Pofitiven, Verhaalen, Ver„ klaaringen , Gebeurenisfen , Memorien en Stukken „ eene notoire publiciteit hebben , door de in druk ,, uitgegeevene Deductie, van den Onderget. aan zij„ nen Grooten Kerkenraad , ter kennis geeving van „ al het gebeurde , met eenige verzoeken , ter zaake „ dienende, ingeleeverd op den iSlden Januarij deezes ,, Jaars , zonder door iemand, hoe ge-

„ NAAMD , TE WEEZEN GECONTRACIDEEfl D, „ EN DUS TEN VOLLEN ALS WAARHEID B R„ V ES Tl GD.

„ Dat — het geen meerder nog zegt, — reeds op „ den iften Aug. van het voorig Jaar , de Groote „ Kerkenraads-vergadering te Rotterdam, éénpaarig, ,, door derzelver Gecommitteerden heeft ingeleeverd ,, eene Memorie aan den Raad der Gemeente van ,, dezelve Stad, om hunne verwondering te betuigen „ over de befchuldigiug van weigering tegen den On,, derget. , waar in zij uit de Adviezen , door den „ Onderget. te vooren gegeeven, en uit andere gron„ den, bewijzen, dat de Onderget. zelve zich altoos „ tegen de weigering, tegen de reftrictien, en tegen „ het interpretatie vraagen hadt gedeclareerd, en ver,, volgends zijne waare intentie zoo opgeeven en ver„ klaaren , als de Onderget. zelve aan den Raad ge„ daan , en bij zijne eigene Memorie van 25 Julij „ breeder hadt gedetailleerd. Welke Memorie van „ Gecommitteerden des grooten Kerkenraads door den „ Onderget. als eene fiijlaa'ge is geannexeerd geweest ,, aan de Memorie van Doleantie , door Hem gepre„ fenteerd aan het voorig Provintiaal Beftuur, op den „ 7 Aug. 1796. Maar welke Memorie al mede bi] „ den Raad niet heeft kunnen worden in deliberatie „ gelegd , door den grooten fpoed , waar mede de Ca „ zaak

Sluiten