Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 37 >

„ te verkondigen — en aan de belangen zijner talrijke „ Familie , die door zijne dimisfie van alle vast in„ koomen is verftooken , fcbuldjg is, neemt Hij de „ vrijheid zich op nieuw aan deeze Vergadering, als „de Hoogst-geconftitueerde Magt'in Holland, te ,, adre.^fteren, verzoekende,

„ Dat het Provintiaal Heftuur , — gelet hebbende „ op den onfchuldigen inhoud van het Declaratoir, „ — op de verklaarde intentie van den Onderget. — „ op alle de bewijzen voor dezelve , — op de her„ haalde belofte van zich te verbinden tot onderwer„ ping aan de wetten en laften, ftilheid van gedrag,

ftilzwijgen van bijzondere gevoelens, en tegenftand „ met woord en daad tegen alle oproeiigheden en „ rusrverftooringen, — mitsgaders op het verzoek ,, van den geheelen grooten kerkenraad , en de be„ geerte van een zoo notabel getal van meer dan ,, acht duizend Leden, uitmaakende twee derde der „ geheele Gemeente, — en eindelijk een bewijs wil,, lende geeven van de 33 uiteit en moderatie van „ heur Beftuur, en van hunne zucht voor den wel„ ftand en het genoegen der Rotterdamfche Gemeente, „ — gelieve te decreteercn

,, Dat de Onderget. door zijne nadere verklaarin,, een gehouden wordt als of hij de gerequireerde „ belofte , naar de intentie van het Beuuur, hadt „ afgelegd.

„ Of wel, dat het Provintiaal Beduur, gelet heb„ bende op al het vootfchreevene , en bijzonder op „ de verklaaringen, door den Onderget. gedaan, Hem, „ dien conform, tot het doen der belofte admicreerr.

„ En in allen gevalle, dar de fufpenfie of dimisfie „ van den Onderget. tot blijifchap van denzelven,

en van de geheele Gemeente, fchadeloos mag wor„ den opgeheeven en gefield buiten efFecr.

„ '/ IFelk doende &c.

CgetO

„ J A'N SC H A R P."

Dit Request onde deunde de Commisfie des grooten Kerkenraads, door 'er bij te voegen het volgende

C 3 „AQ8BS

Sluiten