Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 3§ >

„ adres der Commisfie in dc zaak „ van Ds. scharp, naamens de

„ groote kerkenraads-ver„ gaderino der nederduitSS c h e gereformeerde ge„meente te rotterdam, —

„ mede ten verzoeke van een notabel „ getal van verre over de acht duizend Leden derzelver Gemeente, „aan het provintiaal br,, stuur van holland, thands ,, vergaderd in ,s Hage.

„ bpsgbrs representanten!

,. De Onderget. j,j. le sage ten broek, Pro„ fesfor en Predikant, t. hoog, Predikant, p. de sel en w. van loo, Ouderlingen, beneffens „ a. breeoveld en r. uttdenbroek, Diaco-

nen der Nederd. Geref. Gemeente te Rotterdam, ,, in qualiteit als daar toe expresfelijk gecommitteer„ den van wegen de Groote Kerkenraads-vergadering „ der gemelde Gemeente bij derzelver Refolutie van „ 6 Currentis , geeven reverentelijk te kennen.

„ Dat reeds op den i8den Julij van het voorig Jaar „ 1796, hun waarde Medebroeder Ds. jan scharp, „ Predikant bij gezegde hunne Gemeente , door den „ Raad der Gemeente der Stad Rotterdam in alle de „ gedeeltens van zijnen openbaaren Dienst binnen ge„ melde Stad is gefiufpendeerd, welke fufpenfie het „ Provinciaal Committé van Holland, bij deszelfs „ aanfchrijving van 21 (ulij 1796 , heeft verklaard te ,, houden voor eene effective Dimisfie.

Dat de eenige grond van deeze voor hunnen Me„ debroeder, zoo wel als voor de geheele Gemeente,

zoo hoogstonaangenaame difpofitien, eenig en alleen „ gelegen is geweest in zeeker Declaratoir , waar bij ,, gem. hunne Predikant verklaarde ,, de Belofte (van

„ alle Leeraaren der onderfcheidene Gezindheden ge,, „ vergd volgens Refol. van het Provintiaal Beftuur,

„ in dato 2;, Junij 1796) te doen in dien zin, dat

„ Hij zich niet verbondt rot iets fttijdig met het „ „ geen door den tegen'woordigen Regeeringsvorm

» 5, er-

Sluiten