Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'< 39 >

„ ,, erkend is voor het onvervreemdbaar Recht van „ „ het Volk en van eiken Burger." Of, gelijk Hij ,, zich nader en korter uitdrukte voor den Raad der „ Gemeente. „ Dat Hij de Belofte deedt conform „ „ de voorige Publicatien van het tegenwoordig Be,, ftuur." Welk Declaratoir des tijds is opgevat als „ of Ds. scharp de Belofte geweigerd hadt af „ te leggen , of ten minften dezelve niet hadt willen ,, doen dan onder restrictie.

„ Dat intusfchen al aanftonds, zoo ra?ch de fufpenfie

van Ds. scharp gekoomen was ter kennisle van „ den Grooten Kerkenraad, dezelve door eene expres„ felijk daar toe benoemde Commisfie, bij eene Me,, morie aan den Raad der Gemeente van Rotterdam ,, heeft getracht te bewijzen, het geene, waar van de „ Groote Kerkenraad destijds , uit zijjie , in het Mi„ nifterie gegeevcne , A iviefen , als anderfints, vol„ koomen overtuigd was en als nog overtuigd is, ,, naamenlijk , dat Hij geenzints bedoeld hadt eenige „ weigering , zelfs niet eenige rcflrictie of teferv'e; ,, neen , maar alleen eene duidelijke verklaaring van ,, den zin, waar in Hij de Belofte deedt, te weeten, s, in geenen anderen zin dan conform de Publicatien, ,, zonder eenige glosfen , interpretatien of uitle^ggin„ gen , welken aan dezelve immer , contrarie die „ Publicatien , zouden moogen worden gegeeven , en ,, dus contrarie den zin en intentie van h@t Provintiaal ,, Beftuur zelve. Doch dat deeze Memorie , den „ i Aug. 1796 ingeleeverd zijnde , bij den Raad der

Gemeente , uit hoofde van de op den zelfden dag „ ontfangene aanfchrijving van het Provintiaal Com,, mitté, niet kon worden gebragt in deliberatie.

„ Dat des niet te min Ds. scharp zelve, terftond ,, bij zijne fufpenfie, tegen dezelve heeft geprotefteerd, ,, meenende , dat de Pconale Sanctie van het Decreet

des Provim iaalen Beftuurs niet op Hem toepasfelijk ,, was. met plegrige betuiging van geene weigering,

reflrictie of referve te bedoelen , en nog bereid re ,, zijn om de Belofte af tc leggen conform de Publi,, catien. Welk Protest ook door Hem is vervolgd bij ,, eene juflijtcatoire Memorie aan den Raad, in dato 5, 25 Julij, en vervolg'mds bij eene Memorie van dole.

antie aan het voorige Proyintiaal Beftuur op den C 4 „ 7den

Sluiten