Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 4r >

„ Alle redenen, waarom de Onderget. Q. Q. zich „ keeren tot Uwe Vergadering , ootmoedig en met „ allen ernst verzoekende,

„ Dat her Provintiaal Beftuur, acht flaande op het ,, geen ten aanzien van deeze Gemeente de volks,, stem genoemd mag worden, een zoo notabel aan,, tal van verre over de acht duizend Leden ,, eener Gemeente , van allerlei rang en denkwijzen

in het ltaatkundige, gelieve aan te merken als een ,, onwederlcgbaar bewijs van de groote achting, welke „ de Gemeente haaren nu reeds zoo lang gemilten „ Leeraar toedraagt , van het nut, het welk zijn

dienst, onder den Godlijken Zegen zou kunnen „ doen, en van de zeekere en groote fchade, welke ,, door het verhinderen van zijnen dienst aan de Ge„ meente en aan de Armen wordt toegebragt; en dat

het Beftuur, zoo conftanteiijk gewoon op de ver„ zoeken van een veel geringer aantal in andere ge„ vallen te letten, ook als nu, ter contemplatie van ,, een zoo aanzienlijk en ongewoon aantal verzoekers, „ de blijdfchap en den zeegen aan onze Gemeente

wederl'chenke en herftelle! •

„ Dat al verder Uwe Vergadering, lettende op de „ herhaalde verklaaringen zoo van Do. scharp als

van den geheelen Kerkenraad, dat Hij met deszelfs „ Declaratoir niet bedoeld heeft eenige weigering, ., referve, reftrictie of het vraagen van interpretatie,

maar alleen het voorkoomen van dubbelzinnigheid, ,, mentale refervatien of zodaanige uitleggingen als

met de Publicatien , en dus met de intentie van „ het Beftuur zouden moogen ftrijden , nu ook aan

het zelve eenen meer gunltigen zin geeve , en het ,, niet, als eene chicaneufe echappatoire , maar vee\ ,, eer als een bewijs van zijne opreebtbeid en eerlijk'

beid gelieve te interprereeren.

„ Dat eindelijk Uwe Vergadering, met alle soqnï„ teit gelieve te letten op de zoo meenigvuldige „ verklaaringen, door Do. scharp gedaan in alle „ zijne Memorien, Requcften , Deductie &c. waar

in hij zich rond en zonder eenige referve decla,, reert de belofte te willen doen in dien verftande, „ ,, dat hij zich door dezelve verbindt tot alle ge„ „ hooizaamheid en onderwerping aan de wetten

CS 5> 55 e«

Sluiten