Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 42 >

„ en laften van het tegenwoordig Beftuur; tot alle

„ ftilheid van gedrag , tot de diepfte ftilzwijgen,, „ heid van bijzondere ftaatkundige opinien, en tot „ „ het daadelijk tegenftaan met mond en daaden aan „ „ alle oproerige en turnultucufe geiprekken en han„ „ delingen, van welken aart die ook zijn moogen; „ „ en dus om van zijne onderwerping en onop-

„ roerige intentien aan het Gouvernement en aan „ ,, het Volk te geeven alle moogelijke en genoeg-

„ zaame verzeekering, en dat hij al het voorfchree„ ,, vene niet alleen bereid is alle dagen te belooven „ „ en te houden, maar ook, des gevergd, niet alleen „ „ met fimpele belofte, maar met follemneelen eede „ ,, te beveiligen."

„ De Onderget. vleien zich met de anngenaamne „ hoop. indien het Provintiaal Beftuur al bet vooren„ flaande naauwkeurig gelieft in overweeging te nee„ men , en zij gebruiken de vrijheid op de allerern„ ftigfte wijze, zoo voor zich zelven, als voor den

Grooten Kerkenraad, hunne Committenten, en ten „ genoege van het zoo notabel getal van verre over de „ acht duizend Leden, uitmaakende twee derde „ gedeeltens der Gemeente , wier Requeften bij den „ Kerkenraad, ten fine voorfz. zijn ingeleeverd , te „ verzoeken.

„ Dat uwe Vergadering, zoo rasch doenlijk , ge„ lieve te declareeren.

„ Dat het Provintiaal Beftuur, gelet hebbende op ,, de proteftatien van Ds. scharp tegen alle befchul„ diging van weigering, referve of reftrictie; op des„ zelfs verklaaringen van volkoomene onderwerping, „ ftilheid, en verzetting tegen alle oproerigheid, be., neevens op het algemeen verlangen des Grooten ,, Kerkenraads en der Gemeente, en het verzoek van „ ruim acht duizend Leden; in gevolge van dien „ verklaart, het daar voor te houden , dat de Predi„ kant scharp de Belofte gaaf heeft afgelegd en aan „ de intentie van het Provintiaal Beftuur voldaan.

„ Of wel, dat de Vergadering, gelet hebbende op „ al het geen voorfchreeven ftaat, conform het zelve, „ den Predikant scharp tot het afleggen der Belofte „ admitteert.

„ En

Sluiten