Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 44 >

„ dat het misfchien zou kunnen noodig zijn ("daar de 9, Requeften , zoo door Ds. scharp, als door de „ Commisfie, geprelënteerd, bij het Provintiaal Be„ ftuur waren Commisforiaal gemaakrj zoo wel de „ Qualiteit der Commisfie , als de Pofitiven bij de „ Requeften gedaan, te verifieeren, vooral ten aanzien „ van de algemeene begeerte van zoo veele duizenden y „ aan deeze Vergadering gemanifelteerd, verzoekende „ dus het Attest van deeze Vergadering, ten einde in „ alle gevallen, daar en zoo als het mogt noodig zijn,

van het zelve gebruik te maaken, zoo als ter berei„ king van het oogmerk deezer Vergadering en de be„ langens der geheele Gemeente het meest zal be«

vonden worden te behooren.

„Zoo heeft de Groote Vergadering, her voor„ neemen der Commisfie loueerende , geoordeeld te

moeten verklaaren , gelijk dezelve verklaart bij „ deezen:

„ Dat in deszelfs Vergadering van den 6'en Junij ,, 1, L door deeze Groote Vergadering op nieuw ge„ commirteerd , en , ingevolge eene voorige aanftel„ ling, fpeciaal geauthorifeerd zijn, de Hoog Eerw. „ Heeren j. j. le sage ten broek, Profesfor en „ Predikant, de Wel Eerw. Heer th. hoog, Predi„ kant, de Eerw. Heeren p,de«kl, az. enw van „ loo, Ouderlingen, en de Eerw. Heeren a breed„ veld en r. uitdenbroek, Diaconen, om, in e, naam en van wegen deeze Vergadering, alles te „ doen , wat tot de herfteliing van onzen waardigen

Medebroeder j. scharp zoude kunnen gedaan en „ in het werk gefteld worden, met belofte van alles, „ wat door Hen , in deeze qualiteit gedaan , gepre„ fenteerd en onderteekend wordt , te zullen houden „ als of het door deeze geheele Vergadering gedaan, 5, geprefenreerd en ondergeteekend mogr geweest zijn.

„ En voorts, dat in dezelve onze Vergadering van „ 6 Junij geleezen zijnde het Request, het welk door „ gemelde Commisfie was geprojecteerd, om aan het „ Provintiaal Beftuur van Holland te worden gepre-

fenteerd, het zelve ééNPAARiG is geapprobeerd, „ om alzoo, in naam en van wegen deeze geheele „ Vergadering, te worden ingeleeverd; verifieerende „ dus alle de pofitiven in de gemelde Requefte vervat,

„ en

Sluiten