Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'< 45 >'

rn fpeciaal, dat door een aantal van ruim acht

„ olmzb.nd Leden deezer Gemeente, door luccesfi,, vefijke Requeften aan deeze Groote Vergadering is „ gefolliciteerd , alles aan te wenden, ten einde Ds. „j scharp, op den voet , bij de Requefte ver,, meld , in zijnen dienst herfteld , en aan het alge„ meen verlangen mogt worden wedergegeeven.

„ Ten oiikonde der waarheid h-jeft de Vergadering „ deszelfs P jefes en Scriba geauthorifeerd, dir Attest, ten verzoeke der Commisfie verleend , met hunne handteekening te bekrachtigen, gelijk in deeze zelfde „ Vergadering, in aller tegenwoordigheid, gefcbied is.

„ Actum Rotterdam , in onze Gröote Kérken,, raads- Vergadering, gehouden in de Ketken„ raads-Kamer, deezen i8den Junij 179^.

(g«Ó

„ J. VV. B OU VINK, Pr af. Siiii. h. t.

„ J. L. VERSTER, loco Scriba? HOOG."

De liefde der Gemeente, hoope voedende , vati' toch éénmaal de billijkheid te zien triomfeeren , en mij, in mijne wettige rechten herfteld, den dienst des Euangeliums weder ongeftoord te zien vervullen, rufte niet in dat alles, wat reeds gedaan was door mijne getrouwe Medebroeders, maar lloeg zelve eenen nieuwen weg in, om het Provintiaal Befiuur de allerontegenzeglijkfte proeven te geeven van de algemeene Volksfiem en hijgende begeerte der Gemeente, welke een onwederlegbaar bewijs voor alle Onpartijdigen opleeverde , dar mijne Stadgenooten , onder welke ik natuurlijk heter, dan elders, bekend was, en die getuigen waren van mijne gedragingen voor , bij en na de Revolutie, mij voor niets minder dan voor een onwaardig Lid der Maatfchappij, en een gevaarlijk man in mijnen Post, befchouwden.

Met dezelfde ftilheid als te vooren, en zonder eenigen fchijn van corabuftie. en met voorkennis van de Kerkelijke Commisfie, teekende men verfcheidene Requeften aan het Provintiaal Beftuur, tendeerende, ora de ingeleeverde Adrcsfen van Mij en van den Kerkenraad

Sluiten