Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t < 47 >

het algemeene welzijn en de eendragt en liefde onder de Burgerij , dezelve bij het Beftuur te helpen verzoeken. Qa) Dan , toen de Gecommitteerden uit de Teekenaars van dit alles kennis gaven aan den Prefident van het Provintiaal Beftuur ver beek , oordeelde deeze, dat uit de reeds overgebragte Requeften genoeg confteerde van de algemeene begeerte, en dat het niet noodig was met de Teekening voorder te continueeren; en de Ledematen, zoo wel als de overige Burgers, gaarne willende toonen, dat de grond hunner teekening geene onberedeneerde geestdrift, maar bedaarde werkzaamheid was, volgden het Advies hunner Gecommitteerden en bleeven , in ftille gelaatenheid op eenen gunftigen uitflag hoopen.

De ingeleeverde Requeften werden nu ook in handen gefteld van deszelfs perfoneele Commisfie , die mijn Adres en dat van den Kerkenraad zouden examineeren; doch de meenigte der zaaken, toen bij het Provintiaal Beftuur te behandelen , vertraagden het Rapport, en de Vergadering fcheide , zonder dat in mijne zaak, voor die reize, iets werdt gedecideerd.

Met het begin van de Maand September laatstleden hervatte het Provintiaal Beftuur deszelfs zittingen, en, zoo wel de Kerkelijke Gecommitteerden, als die uit de Gemeente en Burgerij, hadden niet flechts van den tusfchentijd gebruik gemaakt om bij de Leden, welke zij geleegenheid vonden te fpreeken, de gedaane verzoeken aan te dringen, zelfs hadden bijzondere Burgers en Leden der Gemeente zich bevlijtigd om zulke Leden van het Beftuur, van welke men met eenigen fchijn van reden verrrfoeden konde, dat zij met vooroordeelen tegen Mij waren ingenoomen , te disabufeeren, en van de billijkheid en rechtmaatigheid mijner klagten en verzoeken te overreeden. Doch nu het Beftuur zelve weder vergaderd was, verdubbelde men den ijver, en ik, om aan de zaak en aan de gronden van mijn verzoek alle moogelijke duidelijkheid te geeven, en de vooroordeelen, die 'erbij zommigen mogten overig zijn, geheel weg te neemen, leeverde op nieuw het volgende Request in om eene fpoedige en gunftige afdoening.

„ AAN

(a) Vergelijkt de Deductie, pag. 114,

Sluiten