Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«C 50 >

,, „ Tan een ieder Lid van deezen aanzienlijken *, „ Kaad, ben ik, aan den anderen kant, vol,1 „ koomen geperfuadeerd, dat niemand van den„ „ zelven het niet alleen niet vreemd zal vin]\ „ den , maar zelfs van Mij moet verwagten, „ dat Ik bij U — op het eniftigfte aanhoude, ,, „ dat deeze zaak, op eene behoorlijke wijze, ,, „ ten fpoedigften mag worden onderzogt en „,,, afgedaan. — Een Monarch , hoe onbepaald 5j „ zijn vermoogen over zijne onderdaanen ook zijn mooge, kan dezelven hunne volkoomene " " defenfie tegens ingebragte befchuldiginge» niet „ ,, weigeren." „ dan fultineert. de Onderget. dat Hij , —■ althands „ zeeker met geen minder recht, — deeze woorden „ mag overneemen, en met dezelve op eenefpoedige „ en favorabele afdoening zijner zaak bij deeze Vergadering infteeren.

„■ Het is nu reeds in de veertiende maand, — Me„ 'deburgers! — dat de Onderget. — zoo hij meent, ,, onwettig, — bij eene Politieke difpofi ie, ont'•' zet is van de openlijke waarneeming zijner Kerkelijke functien, waar toe hem zijne braave Ouderen, „ met opoffering van een aanzienlijk gedeelte hunner „ vermoogens, hebben in ftaat gefield, onder anderen „ ook , — in volle gerustheid op de inamovibiliteit „ van deezen post, — op dat Hij, zijn leeven lang, „ het Euangelie dienende, ook, met de zijne, van „ het Euangelie leeven zoude. — Na veele Jaaren „ arbeids heeft zich de Onderget. in de Gemeente „ van Rotterdam niet ingedrongen: Hij hadt eene aan., genaame , en genoegzaam voordeelige Standplaats, ^, in welke hij van de algemeene liefde jouïsfeerde, , en, om welke, Hij twee aanzienlijke verplaatzin» ',' gen, buiten deeze Provintie, heeft afgeflagen, waar ' hij zijne dagen, zonder vrees voor Remotie, 01 „ zelfs zonder tot eenige belofte gevorderd te wor„ den , zou hebben kunnen flijten ; toen ( Hij durft dit vrijmoedig zeggen) de Volks-ftem der Rotter„ damfche Gemeente hem begeerde, en, bij zijne „ wettige beroeping, in het Jaar 1789, niet alleen „ de aandrang der Gemeente , maar , vooral , de „ fchriftelijke aanzoeken der toenmaalige Regeenng, • „ hem

Sluiten