Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 5i >

„ hem noopten die beroeping aan re nepmen, welke, daar door , geheel een bilateraal contract werdt, ,, niet alleen rusfchen Hem Onderget. en de (!e„ meente, maar ook. in zeekeren zin, rusfchen Hem „ Onderget. met de Stad en de Regeering van Rot„ terdam ; — een Pactum Cor.ventum , dat niet af„ hüngelijk is van de Revólutien en Veranderingen „ der tijden; dat, van zijnen kant, nooit gefchonden ,, is, en dus ook, ab altera parte, met geene billijk„ heid, en dat zonder eenige fohaê- Vergoeding, heeft „ kunnen worden verbrooken; daar, volgends de dui,, delijke letter der Publicatie van 51 Januarij 1795, ,, „ de veiligheid be'taat in de zeekerbeid van door „ ,, anderen niet geltoord te worden in het vreedzaam ,, „ bezit van het geen men wettiglijk verkreegen „ „ heeft."

„ De Onderget. zal thands niet her haaien, wat Hij, „ geduurende dien tijd, bij zijne Memorie, van Dole„ antie, en alle de fuccesfivelijk gevolgde Requeften „ en Adresfen, reeds, berreklijk zijne Remotie, ter „ tafel van deeze Vergadering gebragr heefr. Hij ,, inBjEREkht al het daar bij gepofeerde, beneevens ,, het, dien conform, geavanceerde bij het Adres van ,, zijnen Kerkenraad, reeds in de voorige Sèsfie, aan ,, Üwlieder Vergadering geprefenteerd; noch al het „ welk tot nog toe, tot fmerte van beide, zoo wel ,, als van de Gemeenre, waar van zich zoo veele ,, duizenden bij Uli-eden vervoegd hebben , ge„ bleeven is buiten eenige , — veel min gewensebts „ en favorabele , — en , zoo alle de Recjueftranten „ vermienen, billijke, — difpofitie.

„ Alleen gebruikt de Onderget. de vrijheid , zoo „ korr mooglijk, aan uwe Vergadering te herinneren „ de bijzondere en gewigtige gronden , waar op Hij ,, meent, dat zijn goed recht is gefundeerd , en op ,, welke Hij een , zoo fpaedig, als gun/lig Decreet „ van het Provintiaal beftuur van Holiarid blijft ver,, wagren.

„ De Raad der Gemeente, zijne meening verkeerd „ opvattende, heeft Hem b"fchnidig, eerst van referve, „ en naderhand, zich zelven niet ren vollen gelijk, ,, van iveigerir/g der gerequireerde Belofte , en hèeft

Hem , op dien grond, geuifpcndcen:: in weerwil, Da „ dav

Sluiten