Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 52 >

dat de Onderget. eerst mondeling in den vollen Raad, „ blijkend* de 'Notulen, en daar na fcbriftelijk, tegen " die befcbuidigingen heeft geprotefteerd, en zijne ' meening nader en duidelijker geëxpliceerd, wel ex„ presfelijk betuigende , geene weigering of referve te hebben gebuteerd, of zelfs, alles in aanmeikmg " genoomen zijnde , te hebben kunnen buteeren ; doch " op al het welke bij den Raad in het mtnfte met " aelet is, of ook, door den haast, waar mede alles " gpfchied en voortgezet is, heeft kunnen gelet wor' H den, gelijk bij vocrige Adresfen door den Onderget. " breeder is geadftrueerd. O) • ,1 •-- j

Het Committé Provintiaal heeft wel deeze Sufpenfi* verklaard re houden voor eene geheele Dt' mis/tg,; — maar zulks alleen op dik aanfchrijving.

van den Raad , dat de Onderget. de Belofte badt " gexveigerd ; zonder dat het Commitié toen eenige kennis heeft gehad van het Protest van den Onder" sret a's waar'van in de Misf.ve van den Raad geene " de minfte melding was , en aldus is de Onderget.

veroordeeld, zonder over zijne befchuldiging, welke " f]jj ontkende, te weezen gehoord, of zelts gehoord *2 te kunnen worden , en dus zonder eenige mocglïjke defehfie. \ b) — Een verzuim , het welk in amiere *' gevallen , en bijzonder in dat van den Predikant "s wa vi ng te Oudewater, door het Provintiaal " Beftuur geoordeeld is van genoegzaam gewigt te " zijn, om de gedaane Sufpenfie en Dimisfie te ftellen " buiten effect, en denzelven, ook, des noods, met \\ adfïftentie van de publieke magt, in zijnen Post te „ herftellen.

„ De Onderget. heeft f/hoe wel, tot nog toe, zonder eenig gewenscht effect) wel aan Uwe Ver' nadering zijne meening duidelijk geëxpliceerd in her" haalde Memorien en Requeften, in ééne van welke " Hij zelfs verzogt heeft voor eene Commbfie van V Uwlieder Vergadering te moogen worden gehoord, " Cc) en Hij vermeent als nog zich op zulk eene " „ wi;-

Ca) Deductie , pag. II , 46—51 > 59—7°♦ &c' h) Deductie, pag. 53 • 71 > 72 > *>7 > 97 > kc. \f) Deductie, pag. lil.

Sluiten