Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 53 >

„ wijze verklaard te hebben , dat het Gouvernement „ en het geheele Volk van Holland ten zijnen op„ zichte alle goed contentement en alle genoegzaame „ verzeekering van zijn gedrag gegeeven is.

„ Immers, Hij heeft verkiaard met zijn eenvouwig „ Declaratoir, van de belofte te doen conform de Pu-

blicatien van bet tegemvoordig Beftuur, geene wei,, gering of referve te bedoelen , maar alleen te ver„ klaaren , dat Hij dezelve niet deedt als bevattende

eene conftsfio fidei of belijdenis van Staatkundige „ gevoelens , cn zich niet te kunnen waagen aan de „ differente glosfen en uitleggingen , welke de ver„ fchillende partijen in de Republiek aan de termen „ der Belofte gaven, of nog geeven; neen, maar ,, dezelve éénvouwig te doen in conformiteit met de ,, Publicatien van dat zelfde Befiuur, dat de Belofte „ badt voorgefcbreeven : iets , het welk , gelijk het ,, in den aart der zaake gegrond , en in zich zelven ,, allerbülijkst is , nimmer bij eene onpartijdige be-

fchouwing, als eene Staats-misdaad geconfidereerd,

en met ontzetting van wettig verkrcegene rechten

geftraft kan worden, (_d)

,, Hij heeft al voorder, zonder eenige dubbelzinnig,, hcid verklaard, dat Hij, door het afleggen der Be,, lofte , zich verbonden reekende ,, tot het gehoo « „ ,, zaamen van alle de wetten; het draagen van alle „ ,, de lafiten ; het ftilzwijgen van alle bijzondere „ „ opinien ; het tegenftaan en helpen weeren van. ,, ,, alle oproerige bevveegingen, van welken aart die „ ,, ook zouden moogen zijn; en daar door te geeven „ ,, alle verzeekering van zijn gedrag , welke men, „ ,, in een vrij Gemeenebest, van iemand, met billijk-

heid, zou moogen vraagen." Door al het welke de „ Onderget. zich veel ronder, eerlijker en genoegzaa,, mer heeft geëxpliceerd dnn veclen , die (ie Belofte „ zoogenaamd gaaf hebben afgelegd , en ondertus-

fchen zich zelven misfehien ftilzwijgende refervatien „ en interpretatien veroorloofd hebben , waar door

het plegtig afleggen der Belofte tot een bloot {pel

„ en

{d) Deductie, Pag. 28, 62, na, 132, 133, 134V 3

Sluiten