Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 54 >

„ en eigenlijke befpotting der gecDnüitueerde Magtea „ gemaakt is. (e)

„ En, eindelijk, T-lij heeft van deeze Vergadering, „ op de gemelde moriven en gronden, verzogt, dat „ dezelve wilde verklaaren , dat de Onderget. door deeze nadere, herhaalde, en onbewimpelde, explicarie gehouden wierdt aan de intentie der Belofte te hebben voldaan ; of wel, dat hij Onderget. als ,, nog , conform eleeze zijne gegeevene verklaaring, „ zonder eenige verdere bijvoeging, tot het doen der belofe mogt worden geadmitteerd, (ƒ_)

En het is, met mhtefie aan dezelve dispofitieven, „ dat de Onderget, als nog verzoekt , dat in deeze „ Sesfie van Uwlieder Vergadering , ten zijnen op„ zi< hte favorabel mag worden gedifponeerd, en Hij „ aan de waarneeming van zijnen Euangelie-diemt, „ en het zoo gemanifefteerd verlangen zijner Ge„ meente mooge worden wedergegeeven.

burgers representanten! — Aller oogen ,, zijn op U, om de vervulling hunner billijke wen,, fchen te verwachten. Het is de Onderget. niet alleen, die dit verzoekt, het zijn alle zijne Amptgenooten, die de gevergde belofte allen hebben af„ gelegd, en dus niet kunnen geoordeeld worden uit „ partijfchap of vooringenoomenheid met de fuftenue „ van den < ):-derger. te handelpn; — het is zijn ge,, geheele Kerkenraad, eene Vergadering uitmaakende „ van zes en veertig perfnonen, welke éénpaarig too„ non overtuigd te zijn van de zuivere intentie hunnes „ M' debroi ders ; — het zijn meer dan acht dui„ zend I.eden der Gemeente, welke den Kerken„ raai hebben opgewekt hun verlangen aan U bekend „ te maaken; —- het zijn zesthai.f duizend „ Leden , die zich zelven daar toe aan Uwe Verga» ^, dering met Requeften hebben aangemeld : — En, ,, welke Leden? — Het zijn Lieden van allerlei rang, „ aart en denkwijzen. Men doorloope Hechts de

» lij—

(c) Deductie, pag. ii, 41, 129, i31 , 143, i<5. (_f) l)e,luci>e . pag. 105 , 111 , en bet vooienjlaande Adres van 12 'Junij 17P7.

Sluiten