Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 55 >

,, lijden hunner naamen , en het niet gering aantal ,, Teekenaars van bekende Patriotfche gevoelens zal 3, U overtuigen , dat het gedaane verzoek de alge,, meene Volks-ftem eener Gemeente is, in welker ,, Stad de grooifte Grondvergaderingen, waar naar de „ Volks- Item bereekend wordt, pas vier duizend „ fteramen hebben opgeleeverd. En zou Uwe Ver,, gadering het billijk aanzoek van zoo veele duizenden ,, onverfchillig kunnen behandelen ? Zou dezelve in „ rechtvaardigheid kunnen oordeelen , dat zoo veele ,, duizenden , van allerlei denkwijze , met zoo veel „ ftille bedaardheid , in zoo een korten tijd, -zouden ,, zaamenfpannen, om de herfteliing te verzoeken van

iemand, die geheel onnut, en voor de Maatlchappij ,, fchadelijk en gevaarlijk, weezen zoude.

,, En waarom toch? — Is de gegeevene explicatie „ tot geiustftelling niet meer dan voldoende ? — ,, Heeft de Onderget. fjalleen om eerlijk te zijn en ,, zich aan geene mentale refervatien fchutdig te maa,, ken ~) niet duidelijk verklaart de belofre te doen ,, conform Uwe eigene Publicatien P — Vraagt men „ thands in Frankrijk wel iets meer van de Geefte„ lijkheid, dan eene belofte van ondervoerpïng aan de „ Wet , en niets te zullen leeren dat ftrijdig is met „ de Conftitutie ? Kn heeft de Underger. niet meer„ maaien bet zelfde , — niet veel meerder , — be,, loofd? — Zijn in ons Vaderland niet ondei fcheidene

Geweften , waar de Leeraars alleen door de wetten, „ en niet door belefte, zijn verbonden ? (g) — Zijn ,, 'er niet meer dan vijftig Leeraaren in Holland, „ die met verfchillende Declaratoiren , mondeling of

fchriftelijk, de belofre hebben afgelegd, en in hunne ,, dienften met nut gebleeven zijn , (£) zonder dat „ echter iemand zijn Declaratoir duidelijker en ge» „ noegzaamer verklaard heeft dan de Onderget.? — ,, En zou Hij dan alleen , in w<-êrwil van zoo tal„ rijke Verzoekers , het flachtoffer zijn , met eene „ onfchuldige- en talrijke Familie , van verkeerde „ opvntingen of partijfchap ? — Zou dit het belle „ gedeelte der Natie opvatten als een befluit van

„ bil-

00 Deductie, pag. 148.

C^) Deductie, pag. 137—140.

D 4

Sluiten