Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 5ö >

,, billijkheid en juistheid , het welk dat echter ver-

wachten moet van de Vergadering van Holland! „ Reprefenranten ?

„ Zeekerlijk; hadt de Onderget. minder eerlijk wil-. „ len zijn, hadt Hij zich door ftilzwijgende referven „ willen redden , hij hadt ook wel 'bij zich zelven ,, aan de Belofte eenen zin kunnen hechten, niet con„ form aan uwe Publicaten : maar, een gebooren ,

eerlijk , vrij Hollander zijnde, heeft hij te veel ,, goede trouw , te veel innerlijk gevoel van de plig,, ten eener welgeordende famenleeving , om iemand „ in bet doen van plegtige Beloften te misleiden; „ maar waarom zouden uan het gevaar en de fchade ,, de gezellinnen zijn alleen der oprechtheid en der

eerlijkheid ?

„ De UnOerger. die geene andere begeerte heeft, dan „aan zijne Burger- en Leeraars - pligten , in ftille ,, braafheid, zoo veel moogHjk , te voldoen, zou

hier zijn nader Adres eindigen, indien niet zoo wel „ de Couranten als andere eerroovende P.unphlets en „ naamlot'ze Brieven hem deeden vreezen , dat cok „ de een of ander aan Uwe Vcrgaderiv^fcbijnredenen

zou poogen op te geeven , waarom 'misfchien het ,, verzoek van den Onderget. en dat van zijne geheele „ Gemeente zou kunnen worden afgeweezen.

„ Niauwlijks was zijn voorig Request ingeleeverd, „ of Hij las in alle de Couranten, dat Hij Onderget. „ zou verklaard hebben: „ De Belofte, welke Hij te

,. vooren geweigerd hadt, nu te willen afleggen." „ Dan de Onderget. declareert wel plegtig , nimmer

iets diergelijks te hebben willen ot kunnen zeggen.

Nooit heeft de Onderget. de Belofte geweigerd; en „ juist alleen daarom nooit, door het intrekken van %i zijn gezegde , conjorm de Publicatien , zich zelven ,, wiilen befchuldigen , of aan de verkeerde aantijgin„ gen kracht bijzetten, als of Hij met die uitdrukking

weigering, referve of reflrictie bedoeld hadt; maar „ Hij heeft altoos gefuftineerd , dezelve , conform „ Uwe Publicatien , en dus wel, en in den éénigen „ zin, waar in zij gedaan mogt worden , te hebben ,, afgelegd. — Hij heeft dus, van bet oogenhlik zijner „ Remotie af, plegrig in de Notulen van den Raad,

en herhaalde reizen, geprotefteerd tegen de verkeerde

„ be-

Sluiten