Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 6o >

jan scharp, door eene fufpenfie, gedaan bij den ,, Raad der Gemeente van Rotterdam , welke hec „ Provintiaal Committé van Holland op den 2ifien „ derzelve maand heeft verklaard te houden voor eene „ ejfiCtive dimisfie.

„ Dat de eenige grond van dat alles gelegen is ge-

weest in zeeker Declaratoir, door denzelven overn gegeeven bij het afleggen der belofte, voorgefchree„ ven bij het Provintiaal Befiuur, in dato 23 Junij „ 1796, welk Declaratoir door den Raad des tijds,

volgends het Extract van derzelver Notulen , is

opgevat als eene refirictie , en bij deszelfs aan„ fchrijving van het Provintiaal Committé is opge„ geeven als eene geheele weigering.

„ Dat echter tegen beide deeze befchuldigingen door „ Ds. scharp zoo wel mondeling in den vollen „ Raad als fcbriftelijk. bij eene Jufiificatoire Me„ morie aan den zelven, in dato 25 Julij 1796, is

geprotefteerd, en hij ten allen tijde heeft beweerd 3, en als nog beweerd, verkeerd te zijn verftaan, en „ gevolgelijk ten onrechte befchuldigd, verklaarende „ geene referve , refirictie , veel min eenige weige,, ring te hebben bedoeld , maar ten allen tijde be,, reid te zijn tot bet afleggen der belofte conform de

Publicatien.

„ Dat, hoe zeer de Groote Kerkenraads- vergade„ ring door eene Memorie aan den Raad der Ge„ meente deeze füfienue van Ds. scharp heeft hel„ pen ftaaven , en uit deszelfs Adresfen, ter deezer „ zaake in het Minifierie gegeeven, heeft beweezen, „ dit alles geheel vruchteloos geweest is, door de „ fpoedige aanfchrijving van het Provintiaal Com„ miné , het welk echter van het Protest van Ds. „ scharp geene de minfte kennis hadt, zoo min „ als van zijne ontkenning der befchuldiging , waar „ door Hij bij het zelve veroordeeld is over eene „ misdaad , welke Hij volftrekt negeerde , en waar „ over hij geene geleegenheid tot eenige defenfie voor „ het zelve Committé gehad heeft.

„ Dat, wel is waar, Ds. scharp zich op den „ 7den Aug, 1796', bij eene Memorie van Doleantie, „ en , op den ie Sept. 1796 , bij nadere Rrqueffe, „ aan het Provintiaal Befiuur heeft geadresfeerd;

„ maar

Sluiten