Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 6i >

,, maar dat al mede door ongunflige opvatting van — „ en difpofitie op — de bovengemelde Hukken , de „ zaak van Ds. scharp op denzelfden voet geblee„ ven is, tot innerlijke fmert van den Grooten Ker„ kenraad en de geheele Gemeente, en tot merkelijke ,, fehade van derzelver Diaconie.

„ Op alle deeze waarachtige en eenvouwige gron,, den , heeft de groote meerderheid van twee derde ,, gedeeltens der Gemeente, een getal van acht ,, duizend Deden, zich aan den Grooten Kerken„ raad geadresfeerd, onder anderen met verzoek, om ,, alles aan te wenden , ten einde hunne zoo zeer „ begeerde Leeraar in zijnen dienst mogt worden „ herfteld.

,, De Kerkenraad , — niet alleen om aan den al„ gemeenen aandrang te voldoen , —- maar zelve, „ overreed van de nuttigheid hunnes Medebroeders „ voor de Rotterdamfche Gemeente , en niets vuu„ riger wenfchende dan Hem aan zich en aan de Ge» „ meente te zien wedergegeeven , — heeft de Ou„ derget. benoemd , met volle magt, om alles , wat ,, zou kunuen dienftig zijn, tot dat einde in het werk „ te ftellen. En , zoo rasch zij vernamen , dat Ds. „ scharp zich bij Uwe voorige Vergadering ver„ voegde , om zijne herfteliing te vraagen , op de, „ bij zijn toenmaalig Adres, geavanceerde gronden en s, motiven , hebben de Onderget. het van hunnen ,, pligt geacht, zoo wel mondeling bij den Prefident „ en die Leden Uwer Vergadering , welke zij het „ geluk hadden te kunnen fpreeken, als bij fcbriftelijk ,, Adres aan deeze Vergadering, deszelfs verzoek op „ alle moogelijke wijze te appuieeren ; en de On„ derget. hebben het ftreelend genoegen gehad , dat „ de Gemeente zelve door herhaalde bezendingen uit „ de Ledemaaten, beneevens een aantal fuccesfive ,, Requeften door vijf duizend, driehondert ,, zes en negentig Leden van allerlei denkwijze „ in het Politieke, en aizoo door de geheele volks„ stem der Rotterdamfche Gemeente te zien onder„ fteund en bekrachtigd.

,, De Onderget. vernamen wel met blijdfchap uit „ de gedrukte Dagbladen Uwer Vergadering van den „ iaden Junij deezes Jaars , dat alle deeüe Adresfen

» ge-

Sluiten