Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 62 >

gefield waren in handen van eene perfoneele Commisfie , om dezelve te examineeren en Uwe Ver„ gidering te dienen van bericht , en zij meenden ,, zich te moogen vleien, dat de billijkheid van Hol,, lands Reprefenramen, lettende op de deugdelijkheid 3, der aangevoerde gronden, en de algemeene begeene •„ van zoo vekls duizenden, die, zonder eenig ' „ voorbeeld tot nog toe, zoo eeuftemmig hunnen Leeraar ,, re mg verzoeken, aan dit algemeen verlangen zou „ nehoen voldaan; maar de veelh-id der beezigheien ,, Uwer Vergadering, of andere hun onbekende om„ Handigheden , hebben tot nog toe aan hunne begeerte de gewenschte vervulling niet gefchonken. „ burgers representanten! de aandrang der „ Gemeente vermeerdert alle dagen , en met moeite „ wederhouden de Onderger. de Gemeente, om door „ nog eens zoo veele duiztnden zich aan uwe Verga lering te adresfeeren. De begeerte der Gemeente „ wordt allengskens groorer, en de fehade, door het „ gemis van hunnen waarden Medebroeder, laat zich „ telkens meerder gevoelen.

„ Het is om deeze redenen, dat de Onderger. zoo „ ra=ch zij vernamen, dat Ds. schar p zich op nieuw „ ter gunftige en fpoedigt afdoening zijner Zaak bij ,, U zou adresfeeren . zich haaften , om , volgends ,, hunnen last , ook deeze zijne Demarche bij U te „ appuieeren, en op alle moogelijke wijzen te fecon,, deeren.

Zij zullen niet herhaalen, dat Ds. scharp altoos „ tegen zijne befchuldiging heeft geprotegeerd , en

verklaard zoo min weigering nis referve te bedoelen.

„ Zij herbaaien eeven weinig, dat Hij, zijn De-

claratoir op eene genoegzaame wijze expliceerde, „ verklaard heeft te belooven ,, onderwerping aan alle ,, ,, wetten, draagen van alle lallen, ftilheid van ge„ ,, drag , ftüzwijgen van alle bijzondere opinien, „ „ regenftand aan a le feditieufe en oproerige bewee-

„ gingen van wat aart ook; en dus ook de Belofte „ „ te doen conform de Publicatien,"

,, Liever willen zij Uwe Vergadering ten allerern„ ftigflen verzogt en gebeden hebben , om , lertende „ op alle de nadere verklaaringen, door Ds. scharp j, aan zijn Declaratoir gegeeven , en op de zoo alge-

„ mee-

Sluiten