Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 64 >

étl onder dezelve de cordaate Voorzitter ver beek,zoo overreed van den waaren toedragt mijner zaak 4 dat zij dezelze werkelijk ter harte namen, en, tot hec einde toe , met rechtvaardigheid en ftandvafligheid, Verdeedigd hebben. Maar niet minder groot was het aantal mijner vrienden , die zich weinig goeds voorfpellen durfden. Men meende maar al te wel ongelukkige kennis te hebben aan verfcheidene tegenwerkende krachren, waar omtrend de voorzichtigheid verbiedt meerder te zeggen; zeeker is het, dat de mee/re Leden van het Beftuur mij , in perfoon en omgang, fiiet kenden , en is het dan wonder , dat de altoos onbillijke partijfchap, de fteeds woelende nijd , en nimmer lluimerende lafter, aan die Leden Mij, mijne intentie en handelwijze, met de zwartfte verwen, tegen de waarheid, kunnen heüben afgefchilderd, waar do r zoo nvenigmaal zelfs de allerbraaffte menfchen tegen hunnen naaften vooringenoomen en in hun oordeel beneeveld worden ? Indien zoo iets niet, door allerlei Mêue'ês , gebeurd ware , hoe zou het dan m i 'gelijk geweest zijn , dat men Mij . die bij allen, welke mij kennen , veel meer voor al te rond en oprecht, dan voor al te iiffig, of zelfs al te voorzichtig, te boek ftaa. zou hebtien kunnen miskennen of wantrouwen in ftukken , die zoo duidelijk , zoo ongeveinsd , zoo herhaald, zoo openlijk mijne intentie verklaaren, en het onrecht, tft't mij gedaan i3, bewijzen ? hoe zou men de beveiliging der' waarheid, van alles wat ik gepofeerd had, door de getuigenisfen van den Kerkenraad en den aandrang van zoo veele Duizenden , zoo gemakl'jk hebben kunnen voorbij zien? hoe zou het vooral moogüjk geweest zijn, dat zulke Leden, die waarlijk wel onderricht en overtuigd fcheenen, en aan de Commisfn, ongevergd, zich ais mijne vrienden voordeeden , naderhand onder de eerfte geweest zijn , die hunne ftem ter decifie ongunftig hebben uitgebragt? — van opzetlijke onrechtvaardigheid verdenk en befchuldig ik niet ligt iemand; maar de lisr van vijanden (en wie heeft dezelve niet?,i is door fijn gefleepene trekken der kwaadfpreekenheid, vooral wanneer dezelve fchuilt onder het masker van de deugd of de liefde tot het algemeen belang , gemaklijk in ftaat, om ook dia harten te doen dwaalen,

wel»

Sluiten