Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 65 >

welke anders voor de rechtvaardigheid en menfehenliefde geftemd zijn.

Althands, de pijnigende onzeekerheid van Mij en de Gemeente, de tobbende flingeringeri tusichen hoop en vreeze, duurden niet langer dan tot in het begin van October, toen door de Commisfie over alle de gemelde ftukken een tweederlei Rapport was uitgebragt op den soften September. Gunftig was dat van den Burger boomhuis, ongunflig dat van de Burgeis loosjes en pietersen; doch deeze beide Rapporten nooit publiek gemaakt, en voor Mij onverkrijgbaar zijnde, kan ik de Motiven van geen van beiden opgeeven, veel min eenige aanmerkingen, ter verdeediging , op dezelve mededeelen. De eindelijke Decifii bleef echter uitgelteld tot den laatlten dag der Vergadering, den 5den (Jetober, toen reeds veele Leden van her Reltuur verrrokken waren, wanneer, bij het Appel Nominaal, de Meerderheid zich mer het ongunfiig Rapport conformeerde, endaar door mijnen zoo onverdienden tegenfpoed, en de droefheid mijner Gemeente verlengde. Zoo 'er toen nog iets was, het geene mij in deezen ramp tot vertroofting (trekken konde , was het de cordaatheid van den Prefident verbeek, welke, en nog negen Leden, zijnde de Burgers wetzlër, van kempen, verhell,

spanja art, calcoen, temmink, peelen,

worm er en boomhuis, hunne openbjke aanteekeningen tegen deeze uitfptaak gedaan , en daar door mij eene fatisfactie bezorgd hebben, welke ik, indien ik met bedrieglijkheid was omgegaan , en het onbillijke mijner behandeling niet duidelijk beweezen hadt, zeekerlijk nimmer van Hun zou hebben kunnen bekoomen.

Van deezen ongunftigen uitflag kreeg de Groote Kerkenraad kennis op den 81ten October, door het volgende

Sluiten