Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 66 >

,, EXTRACT UIT DE DECREETEN „ van het provintiaal bestuur, „ van holland.

„ Donderdag den 5 October 1797. ,, Het derde Jaar der Bataaffcbe Vrijheid.

„ Aan de ordre van den dag zijnde de twee on„ derfcheidene Raporren der Leden van de perfoneele „ Commisfie in de zaak van den Burger j. scharp, „ woonende te Rotterdam, op den 30 September 1. 1.

ter Vergadering uitgebragt.

„ Is , na deliberatie goedgevonden en verfiaan te „ peififieeren bij het Decreet van den 9den Decem„ ber 1796 , in deeze zaak genoomen , en mitsdien „ dc verzoeken, zoo bij de Adresfen van j. scharp, „ als van den Grooten Kerkenraad van bet Gerefor„ roeerd Kerkgenootfchap te Rotterdam en door de „ verdere Requefiranten gedaan , bij deezen te de,, clineeren en te wijzen van de hand.

„ En zal Extract deezes aan den Burger j. scharp, „ als mede aan den Grooten Kerkenraad van het Ge„ reformeerd Kerkgenootfchap voorn, en de verdere

Requefiranten in deezen, worden gegeeven tot der„ zeiver naricht refpectivelijk."

(onder ftaat) „ Accordeert met voorz. Decree'.en.

(get.) „ C. SCHEFFE R."

Dan , offchoon bij dit Decreet mij Extract was toegezegd , heb ik zelve , en dus , eeven als in bet voorig Jaar, nooit eenige lecaale kennis van dit beüuit bekoomen , en de Copie van het toegezondene wederom , eeven als toen (zie mijne De~ ductie pag. 116) door de vriendelijkheid van de Gecommitteerden des Kerkenraads ontfangen.

Hoe nu deeze tijding bij die Eerw. Vergadering z'j opgenoomen, blijkt uit het volgende

„ EX-

Sluiten