Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 68 >

deloos door zoo veel mislukking, den moeilijken taak, zoo voorbeeldig tot daar toe vervuld, op nieuw heeft opgevat, — en, i'choon dit mij tot genoegen ftrekte, en het naderhand gebleeken is , dat de Vergadering verder gezien heeft dan ik, begreep ik destijds niet, dat 'er iets meer, met vrucht, zou te onderneemen zijn , daar het vooroordeel zoo fterk , de tegenftand zoo heevig was, dat regen zoo veel winds en ftrooms, en dit in eenen aangeblaazen ftorm, de meest bevaaren fchippers naauwlijks fcheenen te kunnen opzeilen, en de befte troost , die mij overfchoot, was het getuigenis eener onbevlekte confcientie , die in eerlijke oprechtheid voor God en menfchen zogr te wandelen, zich aan niets, wat de Maatfchappij met billijkheid kon vergen , ontrok, en geene andere misdaad hadt, dan een eeuwigen haat tegen valsheid en mentaale refervatien, buiten welke ik, naar mijn inzien (zonder anderen , die misfchien wijzer waren dan ik , en de zaak uit een geheel ander oogpunt befchouwden , te willen veroordeelen , of aan de leiding mijner gedachten te willen binden , zoo als ik duidelijk, in mijne Deductie , pag. 119 en 110 en elders in dezelve, verklaard heb) de belofte niet kon doen , dan con■ form de Publicatien, terwijl ik de bekende Regel: Linguajutavi', mentent injuratam gero; Ik heb met de tong, en niet met mijn hart, gezwooren, voor een allerverderflijkften grondregel in de JVJaatfchappij houde, die aan alle publieke trouw den bodem inflaar.

Het is zoo ; nooit heb ik aangeboden mijn Declaratoir . zoo meenigmaal voldoende voor de MaatCcbappij, en conform de eige letter der Publicatien, Verklaard, in te trekken; maar hoe konde ik dat doen, zonder den Raad toe te (temmen , dat ik met het zelve of weigering , of refirictie bedoeld , en dus wel en te recht door dezelve befchuldigd en billijk geremoveerd was ? waar tegen ik altoos geprotelteerd had, het geen ik nog ontkenne , ten allen tijde zal blijven ontkennen, en waar op mijne geheele Juftificatie, Doleantie, en alle volgend Adres, eeniglijk gebouwd is. gaaf de Belofte doen heb ik nimmer geweigerd, indien men daar door verflaat, gelijk men 'er billijk niets anders door verftaan kan, zonder eenige re/rrictie, dis niet conform zou zijn met de Publicatien van bet tegen-

vont»

Sluiten