Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'< 69 >

woordig Beftuur {Deductie, pag. 81.) Maar weigeren moet ik dat, weigeren moet dit elk eerlijk Man, hoe hij ook denkt in het Staatkundige, indien men 'er door zou willen verftaan zicb te verbinden tot alle glosfen, interpretatie',! en uitleggingen , welke ieder, wien bet lust, ook tïgsn de Publicatien , aan dezelve immer geeven mogt (Deductie, pag. 4.1, 42, 65, 89, 107, 133, 155 ÈrV.) En het is in deezen

zin, den zin der Publicatien zelve, waar in ik, van het begin af, het oogmerk van mijn Declaratoir duidelijk verklaard heb, waar door de befchuldiging zelve van hoofdigheid (ibid pag. 165) geheel vervalt, daar ik nooit te hoofdig was, om mijn Declaratoir zoo te verklaaren , dat aan de Maatfchappij en aan het Beftuur gegeeven werdt goed contentement , maar teevens nooit laag genoeg, om mij zelven valsch te befchuldigen , ten einde de eer op te houden van den Raad, die, door zijne overhaafting, mij, in het begin, de geleegenheid tot defenfie geheej hadt afgefneeden; hebbende ik dus den middelweg gehouden tusfehen hoofdigheid en lafheid, volgende den raad bij tacitus gegeeven , /Jnnal. L. 4. Teneamus modum inter ahruptam contumaciam def&rme obfrquium.

zooDAANio was de onfpoedige afloop van zoo veeie moeite, zoo veel ijvers, als door Mij zelven, door mijne Medebroeders, door de geheele Gemeente, ter mijner herfteliing was aangewend ; zoo veel gemaklijker valt het, iemand gevaarlijk re wonden, dan eene toegebragte wonde te heelen ; en welk eene, voor alle Menfchen en alle Vergaderingen onontbeerlijke , les leert deeze mijne omftandigheid , dat wij toch altoos befcheiden , maatig en traag zijn in onze oordeelvellingen en befluiten, vooral die eenen onmiddelijken invloed hebben op den daadelijken welftand van Perfoonen , Familien en Godsdienltige of Burgerlijke Maatfchappijen.

Gemaklijk viel het mij zeelcer niet, de kaftijdirg, die tegenwoordig was, als eene ftof van vreugde te befchouwen ; met lust , en , door de barmhartigheid mijnes Gods, met krachten om het Euangelie re ver-' kondigen ; verftooken , — zoo lang , en zonder uitzicht verftooken — te zijn van een werk , dat mijn lust, eeven fterk als mijne roeping, is; als Man en E 3 Va-

Sluiten