Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 72 >

Feenwnuden, een Dorp onder de Clasfis van Dokhum in Friesland. werdt voor mij een zeer belangrijk ftip der aarde , en fcbeen zich van verre voor mijn oog op te doen als een Zodr , waar ik den geesiel der tongen , en de tegenwerking mijner onverdiende vijanden , zou kunnen ontwijken , en , het geen mij nog veel zwaarder woog, het Euangelie der Zaligheid, naar mijnen lust, zou kunnen dienen.

Deeze Gemeente, door de verplaatzing haares Leeraars, den Wel Eerw. Heer n. vlieg naar wons, Herderloos wordende, dacht aan Mij en mijnen tegenfpoed; en mijn geliefde en deelneemende Amptgenoot hoog communiceerde mij, in de maand September 1797, een Brief bij Zijn Eerw. ontfangen, gedateerd den oHen dier maand , in naam van den Kerkenraad van Feenwouden gefchreeven , om Mij ter toetze te ftellen, of ik, in gevalle eener Beroeping, welke men beloofde , geneegenheid zou hebben derwaards over te koomen , om het Euangelie te dienen. Dit onverwagt voorftel fcheen mij te gewigtig in mijne omftandigheden , om onberaaden te beantwoorden; eenige dagen her zelve overwoogen hebbende, fchreef ik aan mijnen voorfz. Collega , hoofdzaakeüjk, „ dat „ ik altoos huiverig was mij finaal te verklaaren voor ,, dat eene Beroeping volleedig was, en dat ik gaarne „ in mijn geheel bleef, om als dan, met eene vrije „ confeientie , te volgen het geen ik dan meende de „ weg van God te zijn. — Dat ik , alle dagen de ,, Decifie wagrende van het Provintiaal Beftuur, mij „ in dit geval, voor als nog, tot niets, met zeeker,, beid , bepaalen konde. — Dat, hoe zeer ik, bij „ eenen ongunfiigen uiiflag, ga'rne mijne vermoogens „ in den Euangelie-diende hefteden, en eene aan„ neemelijke Beroeping misfehien opvolgen zoude, ik „ eevenwel nooit zoo iets doen konde , dan , behou„ dens mijn IFcttig recht op de Rotterdamfche Ge,, meente, tot tijd en -wijle ik en de g km een te

het zelve zou kunnen doen gelden , waar omtrend ,, ik dan, voor de volleedige aanneeraing, met eene „ roepende Gemeente nadere bepaalingen maaken zou„ de. — En eindelijk, dat ik de Gemeente van Fjen„ wouden niet kennende, vooraf breedere inlichting in „ eenige vraagen , en oplosfing van eenige beden-

„ kin-

Sluiten