Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 73 >'

„ kin gen , noodig hadt Cwelke ik Zijn Eerw. op„ gatj enz."

Mijn vriendelijke en dienstvaardige Collega fchreef dit alles aan die van Feenwouden over, en nu bleek het, hoe zeer het die Gemeente ernst was, want in het begin van October ontfing ik een zeer breedvoerigen Brief, gedateerd 30 Sept., en door de Kerkvoogden Ouderlingen en Üiaconen onderteekend, met beantwoording van alle mijne vraagen , en de oplosfing aller bezwaaren , bijzonder liet men het behoud van mijn recht op de Rotterdamfche Gemeente volkoomen aan mijne vrijheid over; men verzeekerde mij van de gemaatigdheid en rust der Gemeente in net Politieke; van de zeekerheid der Tractements-betaaling en van de Burgerlijke admisfie door de geconfti-. tueerde Magten ; en , daar men in de Provintie van. Friesland de Leeraaren alleen door de Wetien , en niet door Belofte verbindt, drong men, op de vrien-' delijkfte en ernftigfte wijze , aan , dat ik mij gunflig verklaaren wilde , fchrijvende onder anderen : ., hij ,, een gunflig antwoord kan U Eerw. verzeekerd zijn , „ dat de Stem des Volks éénpaarig op U Eerw. val, len zal, wijl de geneegenheid t'uwaard op de aangezichten , niet alleen van den Kerkenraad , maar 11 van de gantfche Gemeente, te leezen is; zoo, dat. „ wij verwanten , dat, wanneer wij een Brief van ", U Eerw. "onrfangen hebben met een gunflig ant„ woord , wij U Eerw. zullen Beroepen , en den „ Beroepbrief V Eerw. in perfoon bezorgen , in af,, wagting , dat het door U Eerw. directelijk wordt „ aangenomen , waar toe wij wenfchen , dat de „ Heere U Eerw. harte mooge neigen &c." Welk aanzoek, door onderfcheidene Brieven, zoo van den Eerw. vlieg, prijzende de Herderliefde dier Gemeente, als van den Eerw. Ds. j. groenewoud, Predikant te Deinum bij Leeuwarden, en van verfcheidene anderen, zoo be'ampte als onbeampte Perfoonen, uit verfchillende gronden, werdt aangedrongen.

Zeer natuurlijk', daar ik alle deeze Stukken ontving, omtrend ter zelfder tijd , waar in ik den ongurftigen uitflag mijner zaaken bij het Provintiaal Beftuur vernam, flingerde mij deeze zaak geweldig. Verdriet en droefheid' neigde geweldig om te vertrekken; gemoeE 5 de-

Sluiten