Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'< 77 >

„ Gecommitteerden in de zaak van „ Ds. scharp geeven aan deeze „ Eerw. Groote Vergadering bericht.

„ Dat Ds. scharp, in het begin van de maand „ September deezes Jaars, een aanzoek gekreegen heeft

van de Gemeente van Feenviouden in Friesland, „ om zich aldaar Beroepelijk te ftellen ter waarnee„ ming van den Euangelie-dienst.

„ Dat dit verzoek, van tijd tot tijd iterativelijk, „ en met alle moogelijke inftantien , door den Ker„ kenraad dier Gemeente is aangedrongen , verklaa-

rende die Kerkenraad , met éénpaarige onderteeke,, ning hunner Naamen , dat de gantfche Gemeente „ Zijn Eerw. begeerde, en dat alles tot het uitbrengen ,, eener formeele Beroeping in gereedheid was, indien

Zijn Kerw. flechts geliefde te verklaaren , dat hij

die gedaane Beroeping zou neemen in ferieufe

overweeging.

,, Dat Ds. scharp tot hier toe daar op niet finaal ,, geantwoord heeft, en dat ook dit ftuk minder ernftig ,, bij Hem in aanmerking genoomen is, zoo lang zich „ eenige hoop op deedt, dat Hij, door eene gunftige „ difpofitie van het Provintiaal Beftuur van Holland, ,, aan de begeerte van deeze Vergadering en van de „ Gemeente wedergegeeven , en in de vrije waarnee„ ming van zijnen Wettigen Euangeliedienst in deeze „ Gemeente zou herfteld worden.

,, Maar dat nu, na den ongunftigen en ongelukkigen uiiflag , die zijne zaak wederom tot hier toe „ heeft, dit aanzoek bij Zijn Eerw. is geworden eene „ zaak van de allerernftigfte en gemoedelijke over„ weeging.

Dat zijn Eerw. in andere omftandigheden zich „ directelijk zou gewend hebben tot deeze Vergade„ ring, maar dat hij nu gemeend heeft zich niet ,, beter te kunnen adresfeeren dan de Commisfie, ,, welke deeze Vergadering in het gemeen in zijne „ zaak heeft aangefteld.

,, Dat hij, als toen van huis zijnde, zich eerst „ fchrifielijk aan Gecommitteerden heeft geadresfeerd, ,, daar bij verklaarende, dat Hij, wel aan den eenen

kant, uit aanmerking van de naauwe en wettige

„ be-

Sluiten