Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'< 78 >

,, betrekking tusfchen Hem en de Gemeente van Rot„ terdam exfteerende , en van de liefde, door deeze

Vergadering en de Gemeente aan hem beweezen, „ meer zou overhellen en hartelijk begeeren , om in „ het midden van zijne Medebroederen en van deeze

Gemeente te blijven verkeeren, fchoon hem, voor „ als nog, belet wierdt het Euangelie openlijk alhier „ te verkondigen; maar dat Hij ook, aan den ande,, ren kant, verfcheidene en gewigtige redenen hadt, „ waarom Hij meende de zaak in ernftige overwee-

ging te moeten neemen , en geene vrijheid vondt, ,, om in deezen , alleen naar de keuze van zijn hart ,, te beflisfen ; verzoekende daar op den Raad en de „ Confideratien van Gecommitteerden.

„ Dit daar op, bij Zijn Eerw. te huiskoomst, eene „ langduurge Conferentie tusfchen Gecommitteerden „ en Zijn Eerw. heeft plaats gehad. Dat Gecommit„ teerden , in aanmerking neemende de liefde van „ deeze Vergadering, en van het grootfte deel der ,, Gemeente voor Zijn Eerw., en dat Zijn Eerw., „ zelfs na zijne Dimisfie, door deeze Vergadering, „ op aandrang van meer dan acht duizend Ledemaa„ ten, met de èènpaarigfte loegeneegenheid verklaard „ is te zijn en te blijven Kerkelijk ÏVcttig Predikant „ van deeze Gemeente , geen zwaarigheid gemaakt „ hebben , om met Zijn Eerw. daar over te hande„ len , en Hem alle die redenen voor te ftellen, „ welke zij meenden , dat Zijn Eerw. konden en, „ ter bevoordering der belangens, zoo der Gemeente „ als van Zijn Eerw. zelven, behoorden te beweegen, „ om die Beroeping geenen voortgang te doen hebben, ,, maar het aanzoek der Gemeente van Feenwouden „ af te flaan.

„ Dat de uitflag van dit alles geweest is, dat Ds. „ scharp aan Gecommitteerden verklaard heeft, nu „ minder zwaarigheid voor zich zelven daar in te „ hebben , dan te vooren, eer hij de redenen, door ,, Gecommitteerden aan Hem voorgefteld , gehoord „ en overwoogen hadt.

„ Maar dat Hij in dit fingulier geval gaarne eenig fchrtf„ teltjk bewijs hadt, dat Hij zulks deedt op aandrang „ van de zijde der Rotterdamfche Gemeente, op dat ,, het niet fchijnen mogte, als of zulks bij Hem voort-

„ kwam

Sluiten