Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 79 >

„ kwam uit gebrek aan lust en volvaardigheid om het Euangelie te verkondigen.

„, Dat Gecommitteerden daar in wel voor zich zel„ ven geene zwaarigheid vonden , maar dat zij ook „ teevens begreepen , dat zij , als daar toe niet fpe„ ciaal Gecommitteerd, zulks niet welvoeglijk konden „ doen, zonder uitdruklijke toeftemming en appui van „ deeze Vergadering.

„ Gecommitteerden hoopen en vertrouwen, dat hun

gedrag, in deezen gehouden, door de Eerw. Groote „ Vergadering niet zal worden afgekeurd , en neemen, ,, op dien grond, de vrijheid bij deezen te verzoeken, „ dat de Eerw. Groote Vergadering Hen tot het gee„ ven van eenig fchriftelijk Declaratoir, ten einde als ,, boven gemeld, gelieve te qualificeeren."

De Vergadering , hier op gedelibereerd hebbende, heeft ("naar gewoonte in mijne zaak) éénftemmig al het verrigte door de Commisfie goedgekeurd , en dezelve geauthorifeerd, om het verzogt getuigfchrift, in derzelver naam, aan Mij af te geeven; waarop ik, nog denzelfden avond, het volgend Stuk omring.

„L. S.

„ De Onderger. Leden der Commisfie van de Groote „ Vergadering der Nederduitfche Gereformeerde Ge„ meente te Rotterdam, in de zaak der Politieke Re„ motie van hunnen waarden Medebroeder j. scharp, „ Predikant derzelver Gemeente, — en tot het gee„ ven van het tegenwoordig Declaratoir wel expres„ felijk gelast en geauthorifeerd , bij Refolutie van „ de Groote Vergadering , genoomen op heden den ,, 18 October 1797, en —- daar en boven genoeg„ zaame kennis draagende van de begeerte en intentie „ van zeer verre het grootfte deel deezer Gemeente, „ verklaaren bij deezen, in den naam en van wegen „ de gantfche Vergadering, reprefenteerenda de Her„ vormde Nederduitfche Gereformeerde Gemeente te „ Rotrerdam.

„ Dat het voor dezelve eene gevoelige fmerte is, „ dat door. het jongfte Decreet van het Provintiaal „ Beftuur van Holland, het welk zoo zeer tot leed„ weezen der Vergadering en der geheele Gemeente

•1 i*

Sluiten