Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< So >

,, is uitgevallen , de zaaken van hunnen geliefden

Medebroeder Ds. j. scharp nog in dien itaat ge„ bleeven zijn, dar het eene ferieufe en gemoedelijke

overweegiug bij zijn Eerw. heeft kunnen uitrnaa-„ ken , wat en hoedaaanig hij behoorde te handelen „ omtrend het voorftel van de Gemeente van Feen„ wouden , onder de Clasfis van Dokkum in Fries„ land, door iterative aanzoeken, bij alle de Kerken-

raads-leden dier Gemeente onderteekend, en op „ alle moogelijke wijzen aangedrongen , dewijl zijn ,, Eerw. door die geheele Gemeente (blijkends de ,, voor O.. Brieven aan ons vertoond _) ten fterkften „ begeerd wordt.

„ Gecommitteerden, in naam en gequalifieeerd ah „ vooren, kunnen, aan den eenen kant, niet anders,

dan: ten hoogden laudeeien den blijvenden en heer„ fchenden lust van zijn Eerw. om , door openbaare

prediking , bec Euangelie van onzen grooten God „ en Zaligmaaker, den Heere jesus Christus, te „ dienen; gelijk zij ook, in dat opzicht befchouwd,

tep hoogften prijzen de ernftige en gemoedelijke „ overweeging van het aanzoek der Gemeente van „ Feenwouden, zoo als zijn Eerw. die, bij zijne ab„ fentie buiren de Stad, door Brieven, en naderhand ,', bij mondelinge Conferentie , aan ons heeft mede-

gedeeld.

„ !>an, aan den anderen kant, in aanmerking nee„ mende de bijzondere liefde en hoogachting, welke -,, de geheele Groote Vergadering en de groote meer„ derheid onzer Gemeente , zoo klaarblijkelijk en „ openlijk , betoond heeft en nog betoont aan zijn „ Eerw. toe te draagen ; bijzonderlijk daar in , dat ,, zijn Eerw. op verzoek van meer dan acht duizend ,, Leden der Gemeente , èènpaarig verklaard is en „ blijft Kerkelijk wettig Leeraar deezer Gemeente, „ hoewel door Politieke dilpofitien verhinderd in de „ waarneeming zijner H. Bedieningen. — En , daar „ bij nog altoos voedende de hoop op God, die alle „ harten in zijne hand heeft, dat 'er nog éénmaal „ een middel zal gevonden worden , om zijn Eerw. „ in de openbaare waarneeming van zijnen Euangeliedienst, cn van alle zijne daar mede verbondene „ pligten , aan üns en de Gemeente wedergegeeven

„ te

Sluiten