Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«C 3a >

Na het ontfangen van een zoo volleedig fr.uk , en zulk een nieuw ft""^fpreekend bewijs van broederliefde door de Commisfie en de geheele Vergadering , begreep ik niet bng.jr te moogen aa. felen om aan hunne verlangens te voldoen en mij geheel aan hun goedvinden over te geeven. Ik g'if dei hal ven mijn woord , en Ibhreef, den volgenden dag, aan den Kerkenraad van Fceuwouden het vozende.

,, eerwaardige , en in onzen heere JE^US „ CHRISTUS zeer geliefde mkdkbrokd&8s!

„ De reden van uitftel in het antwoorden op Uwe ,, geëerde van den soften jongstleden is gedeeltelijk „ gelegen in mijn afzijn van huis bij den ontvangst „ derzelve, dewijl ik, om [Familie-belangen mij,

voor eenige dagen , te Amftcrdam heb moeten op„ houden ; maar nog meer in de flingeringen en ge,, moedelijke bedenkingen , die mij dezelve veroirzaakt ,, heeft.

., De bediening des Euangeliums is de lust mijnes „ harten , en het is mij eene geduurige fmerte , dat „ ik verhinderd worde en tot nog toe blijve , om in „ de Gemeente Gods gerechtigheid te vermelden, en „ zijne wonderen, vooral in den Hcere jssus, aan „ mijne Broederen te verkondigen. Het was mij dus „ reent ernst , te onderzoeken , of ik niet met blijd„ febap de geleegenheid , door U Eerw. mij aange„ boden, moest" omhelzen , en het Euangelie ver„ kondigen, ook in die plaatzen, die aan geene zijde „ van ons geleegen zijn. De liefde mijner regenwoor„ dige Gemeente, de trouw en hulp, mij door mijne ,, Collegen en den Kerkenraad tot hier toe beweezen, „ lieten echter niet roe , dat ik hier in op mijn ver„ ftand alleen zou fleuren, maar vorderde het innee„ men van den raad der Commisfie, in wier handen „ mijne belangens en die der Gemeente. ten aanzien „ mijner Remotie, door den Kerkenraad gefteld waren. ,, Na meer dan ééne em'tige Conferentie met mij, „ hebben Zij deeze zaak gebragt in de Groote Ker„ kenrands-vergadering , en deeze heeft mij bepaald „ bij de algemeene liefde der Rotterdamfche Gemeen„ te; bij het veekrlei nut, het welk ook daar mijne

„ te-

Sluiten