Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< ?3 >

tegenwoordigheid, zelfs zonder opênbaar Prediken, ,, onder Gods zegen, hebben kon ; vooral, op deeze! „ n'jzonderheid in mijn geval, dat ik, op de plegtige ,, begeerte van meer dan Acht Duizend Leden der ,, Gemeente , éénpaarig door den Kerkenraad erkend „ ben , en nog erkend worde als Kerkelijk Wettig „ Leeraar der Gemeente van Rotterdam, niet tegen,, (taande ik in de daadelijke waarneeming mijner 13e„ diening, voor als nog, verhinderd worde, En op ,, deeze gronden, behalven nog veele andere van veel ,, gewigt, heeft die Vergadering geoordeeld, dat ik, ,, immers voor als nog, niet behoorde deeze naauwe ,, banden te verbreeken , maar bij de Gemeente te „ blijven, die mij zoo veele aankleeving bewijst, op „ dat ons onderling geloof in liefde verfterkt worde, j, zoo wel het hunne als het mijne.

,. Alles nu, in de vreeze Gods, gemoedelijk over„ woogen hebbende, heb ik gemeend mij dat oordeel „ der Eerw. Vergadering te moeten onderwerpen, „ en het mijn pligt gevonden , voor als nog mijne

lieve en getrouwe Gemeente niet te moogen ver„ laaten, en U Eerw. hier van , hoewel niet zonder

aandoening, kennis te geeven , met verzoek', het „ werk der Beroeping niet verder te willen laaten „ voortgaan , en op mijnen Perfoon , in dit geval , „ geene verdere aanmerking te willen maaken.

„ Altoos — geliefde Broeders! zal ik met dank„ baarheid aan U Eerw. gedenken , die mij in deeze „ ongeleegenheid , waar in ik ben , de handen hebt „ toegereikt. Altoos met erkentelijkheid, waar ik ., immer kan , poogen te beantwoorden uwe liefde ,, en hoogachting , en de goede gedachren , welke

g'j getoond hebt mijnen Perfoon en Dienst toe te ., craagen.

,, Ik bidde god, den Vader van onzen Heere ,, ir sus Christus , dat Llij de Gemeente van

Feentvouden eerlang voorzie van eenen waardigen , „ getrouwen , en rijkelijk in zijn werk gezeegenden, ,, Euangelie-dienaar , en voorts, dat Hij U Eerwa ,, Allen, en Elk in het bijzonder, met allerlei tijde„ lijke en geeftelijke zeegeningen uit zijne algenoeg» „ zaamheid begenadige!

Fa „ Rï

Sluiten