Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< §4 >

,, Ik beveele mij in uwe vriendfchnp en broeder„ liefde. Broeders! biddet ook voor Mij, op dat „ mij de deure des woords fpoedig geopend , en ik

aan het blijvend verlangen mijner Gemeente , tot ,, veeier nut, wedergegeeven worde ; houdende U „ reevens verzeekerd , dat Ik , Uwer altoos geden„ kende in mijne gebeden, met alle toegeneegenheid „ en dankbaarheid ben

„ EERWAARDE, ZEER GELIEFDE BROEDEREN!

,, Uw Eerws zeer ootmoedige en „ Rotterdam „ dienstbereide Medebroeder, „190c;. 1797.

(get.) „JAN SCHARP.

„ v. d. m,"

Zoo eindigde een Incident , het welk , in deszelfs beloop mij veele bekommeringen, maar ook veele aangenaame vertrooftingen, heeft opgeleeverd, en het geene ik hier zoo breedvoerig heb gemeend te moeten opgceven , om te bewijzen , dat ik ook hier in, gelijk altoos, getracht heb in gemoedelijke en eerlijke oprechtheid voor God en menfehen, en met alle noodige voorzichtigheid, te handelen.

Van toen af heb ik gepoogd lijdzaam onderworpen in mijn leed, en met een oog op God, die de tijden en (tonden verandert en alles naar wijsheid en goedheid beftuurt, te wandelen, en met opmerking toe te zien , of God mij ook eenen anderen weg en gefchikrer middelen mogt aanwijzen, met een vast voorneemen , om, in den weg der middelen, niets, wat eerlijk was, onbeproefd te laaten, en, hoe ook de uitkoomften voorder zijn mogten , in ftilheid en in vertrouwen mijne fterkte te vinden.

Het duurde niet lang, of de geleegenheid kwam ongezogr, en, als het waare, van zelf, om nog éénen flap te doen, welken te verzuimen, mij, voor mijn geweeten, en voor de Gemeente, voor God zelven, op wiens wegen de bedachtzaame Chriften verpligt is vérftandrg te letten, onverantwoordelijk gefield zou hebben.

On-

Sluiten