Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'< 85 y

Onderlinge verfchiilen tusfchen de Stem ■ uitbrengende Burgers van Rotterdam hadden ten gevolge, dar, volgends decifie van het Provintiaal Beltuur, alle de Leden der Stedelijke Collegien van hunne Polten onrdagen , en door andere Leden in het Beftuur opgevolgd wierden. I Je Raad der Gemeente veranderde dus allereerst in Perfoonen , die dezelve uitmaakten; en wat was nu natuurlijker , dan (daar ik altoos, in het aangezicht van den Raad zelven , en in mijne Adresfen aan bat Provintiaal Beduur, gefuftineerd had onbillijk te zijn behandeld , en over die behandeling openlijk gedoleerd had) ook deeze geleegenheid te omhelzen , om bij den nieuwen Raad mijne gegronde Magten in te brengen, en een gunftig, maar niet min rechtvaardig , Reores re verzoeken van het geene dezelve, na bedaard en onpartijdig onderzoek, bevinden mogt door hunne Voorgangers kwalijk te zijn vei richt?

Ik zag intusfchen wel , dat ook deeze flap zijne moeilijkheden hadt. In cle Stedelijke Burgergefchillen wilde ik mij geen Partij {tellen en verkoos voor altoos onzijdig te blijven. Ik moest derhalven de Eer der afgegaane Leden niet benadeelen ; maar aan den anderen kant hunne Eer niet ophouden ten kofte van mijn eigen goed recht, en konde mij dus alleen bepaalen tot derzelver misvattingen en overhaafting, en de daar uit voortgevloeide onbillijkheid in mijn geval alleen. — En wat reden van klagt kan een eenig Collegie vinden in de fuftenue , dat bet zelve niec onfeilbaar is, en zo intijds, door overhaafting en vooroordeel kan onbillijk zijn ? -— Voor het overige vreesde ik, niet zonder allen grond, dat ik, ook nog niet, den ftrijd met tegenwerkende krachten zou ontworfteld zijn , en het is alleen de innerlijke bewustheid van oprecht, eerlijk , en deugdzaam gehandeld te hebben, welke mij belet heeft, na zoo veele mislukkingen, moedeloos te worden, en welke mij ftandvaftigheid van ziel hehonden liet tot nieuwe onderneemingen ter herfteliing mijner wettige rechten. Deeze rechtvaardige zucht , die mij bezielde , werdt gelukkig aangevuurd door verfcheidene Vrienden van mijnen Perfoon en Dienst onder die Burgers, welke F 3 ge-

Sluiten