Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'< 8? >

Van dien tijd af nnm ik de zaak meer ernfiig ter harte, en, op den gorten November keverde ik aan den Raad in het volgende Request.

„ AAN DEN RAAD DER GEMEENTE „ DiS STAD ROTTERDAM.

„ Geeft de Onderger. zederd het Jaar 1789 Predikant der Nederd. Geref. Gemeente binnen deeze Stad, " maar nu , ze.ierd 17 Maanden , door Polhieque , difpcfitien vt-ihmderd in da openlijke waarneèming H van zijnen Dienst, — met alle die befcbeidenhetd, „ welke de liefde tot de Orde , de pligt aller Maat„ fchappijen, en de lesfen van den Godsdienst, wel„ ken Hij bijna 20 Jaaren gepredikt heeft, omtrend alle geconftitueerde Magt&n vorderen, (a) — maar teevens met. die eerlijke rondheid , cordaate ,' vrijmoedigheid en dar rullig vertrouwen, het welke ' een vrij geweeten kenmerkt, dat, zonder zich zel" ven van flinkfche oogmerken bewust re zijn , op ,' den weg van Eerlijkheid , het ongelukkig flacht„ offer geworden is van verkeerde opvattingen en be' fchuldigingen . waar tegen hij openlijk en in f rma „beeft geprotegeerd, en van overhaafte befiuiten, „ die hem den weg tot billijke zelfsverdeediging hebl ben afgefneden , en daar door alle volgende poo" gingen , zoo van hem zelven , als van ruim twee ,' derde gedeeltens zijner Gemeente, tot dus verre, „ vruchteloos gemaakt hebben , — het volgende te „ kennen, (b)

„ Dat een Man voor zijne Eer fpreekt, en, hoe zeer Hij, als een Chriften. met onderwerping kan lijden, eevenwel niet, door rtilzwijen op verkeerde l\ befchuldigingen , begeert te lijden ais een kwaad„ doender. — Dat een Vader , wiens Echtgenoot e

„ en

(a^ Juftificative Memorie , in de Deductie , pag. 58. Kerkeliik Advies, ibii p. 34. Memorie van Doleantie, pag 105 vergel. p. 121 , 142 , en 173. en de Inleiding van het Request van den 5den Sept. 1797, hier voorea opgegeeveii pag. 48. ,

fY) Zie Reqnes; van den sden Sept. 1797.

F 4

Sluiten