Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 89 >"

„ Decreet, waar tegen Hij niet gezondigd heeft, op „ zich , — in den vollen Raad , — geprorefteerd, „ en dat Protest is in de Notulen van den Raad, op „ den 18 Julij 179Ó , te vinden. Hij beeft hxt er.

gevraagd', en net is hem geaccordeerd . om zich „ nader te juftificeeren en zijne meening te verklaaren.

„ Maar, dagen voor dat hem het Ex ract gegeeven

en hem dus geleegenheid ter verantwoording ver-

leend is, heeft de Raad, door eene overbatfte ,, aanlcirijving aan het Provintiaal Committé , de ,, vaak uit haar geheel gebragt, den Onderget. onver* ,, boort en tegen zijne Confesfie en, het geen n g „ erger is, oneer eene geheel nieuwe befchuldiging* ,, doen veroordeeien ; — en , onder dat voorgeeven „ is -/:ine ingeleeverde Juftificatie gehouden buiten „ Deliberatie. De ftem van den gehe-elen Grooten ,. Kerkenraad , eene Vergadering van 46 onbefproo„ ken Burgers , en daar onder alle de Leeraaren „ die, volgends eigene betuiging van den Raad, de

belofte gaaf hadden afgelegd , en dus volkoomen „ geloof bij den Raad verdienden , verhief zich één„ paarig. Zij beweezen, bij eene opzetlijke Memorie ,, aan den Raad , dat de Onderget. kwalijk was ver„ itaan , en heveftigden dat met Extracten uir een „ fchriftelijk Advies van den Onderget. in het Mini„ fterie gegeeven, en waar in de Onderger. letterlijk „ het contrarie beweerde van het geene hem do< r „ den Raad was te lafte gelegd ; maar men hielde „ ook deeze Memorie buiten deliberatie.

„ Vergeefs vuurde de ftem van veele dvïzk noes „ Leden der Gemeente den reeds van zelf ontvlam„ den ijver des Kerkenraads a::n , om den Onderger. ,. te doen herftellen. Vruchteloos deedt zich nader„ hand wederom de ftem van eenige duizenden

booren , rot in de Vergaderplaats zelve van bet „ Proviritiaal Beftuur. De befcbuldiginjgen van den „ Raad werden geloofd ; het oogmerk van den On„ derger. miskend; eene zoo bliikbaare Volks-üem „ der Gemeerre gefmoord ; en de Onderget. bleef, „ met eene onfchuldige Familie, in een onverdienden „ druk gedoupeld, welke, — het zij zonder groot„ fpraak gezegd', en het is aan U L. althands veelen

Uwer, genoeg btkend. — van de nadeeligftè gaF 5 » VüL*

Sluiten