Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 9° >

„ volgen was en nog blijft voor de Gemeente; voor ,, de Armen , wier belang in den tegenwoordigen

tijd zoo zeer moet onder het oog gehouden wor„ den ; ja zelfs voor de Eer van het Beftuur ; en

voor het algemeen belang en eendragt der Burgers.

„ Wat konde de Onderget. tegen dit alles doen?

— Nooit bevielen Hem oneerlijke middelen. Z jn

belang te bevoorferen ten kofte van Eerlijkheid; ,, een veinsaart te worden , om aan den dwang te

behaagen; oogmerken te bekennen, welke hij nooit 3, gehad hadt, en tegen welker aantijging hij plegtig ,, hadt geprotegeerd; of zoodaanige trappen te doen, „ waar door Hij de onverdiende befchuldiging van ,, den Raad zou fchijnen toe te ftemmtn; — dit alles ,, konde hij nooit. — dit alles zal hij nimmer doen, ,, zonder zich, zelfs in de oogen van eerlijke Leden ,. van het Beduur, diep verachtelijk te maaken , en 3, veel eer wil hij zich onrecht, fmaad, verdrukking ,, en armoede , als het zoo Gods wil is , mer lijd,, zaamheid getrooften op een grond, die zijn Vader,, land is, dat hem boven alles dierbaar is, en voor ,, welks bloei, welvaart en eendragt Hij zijn leeven

gaarne geeven wilde, liever, dan het eerlijk en ,, rond character van een gebooren Nederlander, het

welk Hij van braave Ouderen , vrije en geboorene ,, Nederlanders, gelijk Hij, geërfd heeft, eenigzints „ >e verloochenen, (a)

,, De verandering van Beftuur, onlangs in deeze „ Stad voorgevallen , eischt van Hem eene nieuwe „ pooging. Hij is die aan zijne Eer, zijne Familie

en zijne Gemeente, aan U Lieden zelve, ver-

fchuldigd. En , zoo rasch las hij niet in de aan„ fpraak ven den Prefident der Gecommirreerden uit ,, de Burgerij aan den nieuwen Raad , (b) de flree,, lende verwagting, dat docr dezelve de wonden der

onnooslen zullen worden geueezen, die Ariflocraaten,

„ zoo

(a~) Men vergelijke de Juflificatoire Memorie , in de Deductie , pag 54 , en die van Doleantie, pag. 85, en dezelve Deductie doorgaans.

f') Zie de Rotterdamfche Courant, vau 11 Nov. 1797, 135.

Sluiten