Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 9i >

„ zoo onbefchamnd, bloedende hebben gehouden; met „ den wenéch , dat Uwe beftuuring gericht zij ni t naar de zwakheden der menfehen, maar r.aar het " waare doel, welke de eeuwige lnfteller der Natuur „ op het oog gehad beeft : Zoo iasch heeft liij niet 'geleezen 'den plegtigen Eed van den Pfefidetlt van „ Uw Lieder Vergadering: (a~) dat eerder het mo'agd* ., flaal in zijne bloXJt zal zinken , dan dat Hij in ' zijnen Post, moedwillig zou gedongen, dat le reci>» „ ten der menschheid zonden worden gefchonaen ; of „ hij heeft gemeend , met een biddend oog op dien.

God, die alle harten beftuurt, en die de eerlijkheid „ zijner doelwitten kent, en , met eene ftreelende „ hoop op billijkheid en juftitie, zich te moogen en te moeten adre&feeren aan U Lieden , die openlijk „ betuigd hebt, zulke beginzelen te leggen tot da grondflagen van Uw Stedelijk Beftuur , en van welke Hij geene reden heeft te verwachten , dat deeze fchoone woorden door de daaden niet zuu„ den worden achtervolgd,

,, Het zij dan den Onderget. gegund , — Medeburgers 1 — aan U Lieden , edoch zoo kort en duidelijk als doenlijk is, te vertoonen, wat in zijne ' zaak , geduurende den tijd van 17 Maanden zij voorgevallen , — beneevens den waaren aart en ',' het oogmerk van zijn gehouden gedrag, — en het geene Hij van U Lieden , op gronden van billijk„ beid, met vertrouwen verzoekt en verwagr. ' ,, 1. Op den J4den Julij 1796, met alle zijne Ampt„ genooten opgeroepen zijnde tot het afleggen der ' „ Belofte, gevorderd bij het Provintiaal Decreet van ', 5 April 1796, maakte de Onderger. geene zwaa\, righeid om dezelve af te leggen , maar zaide bij „ monde:

„ „ De Onderget. doet de belofte in dion „ „ zin , dat Hij zich niet verbindt tot iers , fHj h'g „ ,, met het geene door den tegenwoordigen Regee„ „ lingsvorm erkend is als bet onvervreemdbaar ,1 „ recht van bet Folk en van eiken Burger, bij „ „ Art. 1 , 4 , 17 en 19 der Rechten van den

„ „ Merisel}

(<s) In dezelfde Courant als vooren.

Sluiten