Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<C 9^ >

„ „ Mensch en Burger , in de Publicatie der Provif. „ ,, Repref. van het Volk van Holl. in dato 31 Jan. „ „ 179^ , of met Art. r. der Public, van de Aar. „ „ Conv. in dato 10 Maart 1796 , en de Public. „ ,, van het Provintiaal Beftuur, in dato iS Maart „ „ 1796." (*)

„ i)e Commisfie verzogt den Onderget. dit fcbrif„ lelijk over te geeven om aan den Raad rapport te 3, dn= n , en de Onderget. zich op niets, dan op de „ eigene Publicatien van bet Beftuur beroepen heb„ bende, ter vuorkooming van alle dubbelzinnigheid, „ die in Eeden en Beloften oneerlijk is, maakte hier „ in geene zwaarigheid , en gaf 'het voorgeleezene

fchriftelijk over. b)

„ Men liet den Onderget. zijnen Dienst ongeftoord „ vervullen tot den i8den Julij 1796, toen Hij, „ voor den vollen Raad ontboden zijnde , met be„ vreemding vernam , dat de Commisfie hadt gerap„ porteerd , „ dat alle de dienstdoende Predikanten „ „ der Nederd. Geref. Gemeente de Belofte gaaf „ „ hadden afgelegd, uitgezonderd de Burger scharp, „ „ die dezelve niet hadt afgelegd, dan onder zeekere „ „ referve." Aanftonds protefteerde de Onderger. „ tegen dat Rapport, en zeide: „ Dat zijne intentie „ „ niet gevat, of niet wel uitgedrukt was; dat de „ ,. Onderget. geene bedoeling hadt gehad, zoo min „ ,, om referven en reftrittien te maaken, als om te „ ,, -weigeren; dat Hij toen en nog bereid was om „ „ de Belofte af te leggen , mits "die nooit moest „ „ worden uitgelegd ftrijdig met de voorige Publi„ ,, cati-n en gedeclareerde Intentie van bet tegen„ „ woordig Beftuur, of met de vrijheden en rechten „ ,, den Menscb en Burger toegeftaan , in de aan„ „ gehaalde Artijkelen." En, om voor te koomen „ dat men niet zou meenen dat de Onderget. juist ,, iets bijzonders met die Artijkelen bedoelde , her-

haalde Hij verfcheidene maaien in algemeene be„ woldingen: Bereid te zijn om de Belofte te doen „ conform de Publicatien , met dat gevolg, dat, na

„ veele

00 Deductie, pag. 43, vergel. pag. 40. (b) Ibid.

Sluiten