Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< n >

„ refumtie, van de fufpenfie des Onderger., 'er nog „ bijvoegende voor reden , dat Hij de belofte ge„ weigerd hadt, het geen dus eene geheel nieuwe „ befchuldiging was ? en , in de termen zeer onder» „ fcheiden van die eener referve, om welke de On„ terget. was gefiifpendeerd , maar tegen welke, als „ reeds notoirlijk vahcb, Hij ook geprotefteerd ha.it, „ zonder dat echter de Raad van zijn Protest eenige „ melding maakte : reden , waarom ook het Com„ mitté, van dit alles niets weetende, op den aiften

Julij 1796 , Hem onverdiend en onverboord con,„ demneerde, verklaarende de interdictie te houden ,, voor eene effective dimisle. Qa)

„ Oe Onderget. van dit alles tot daar toe volflrekt ,, onkundig , wagte het Extract, en ontving dit ein„ delijk eerst op den agften Julij, en dus twee dagen „ laarer, na dat de R aad- reeds eene decifie in deeze „ zaak door het Committé hadt weeten te bekoomcn;

en nu eerst zag de Onderget. met de hoogfie be„ vreemding , dat daar uit weggelaaten waren de ge,, fprekken , voor den Raad gehouden , en waar van v Hij aanteekening verzogt hadt, naamelijk , dat Hij „ noch weigering noch referve bedoelde ; maar nog

veel meer bevreemde het hem , dat hem bij dit ,, Extract in den mond gelegd wierden de woorden: „ Ik kan niet anders dan onder die refirictie , op

den zelfden tijd, dat Hij Onderget. de fterkde , proteltaiien deedt en nog doet, van geene refirictie „ te bedoelen, cn dat men NB. dit zijn Protest echs, ter genoruleerd hadt, het geen, bij aldien Hij zulks „ gezegd hadt , vol (trekt geen zin noch beteekenis „ kon hebben, (b) Uit dien hoofde haaftë Hij zich,

en keverde reeds den asften Julij 1796 eene jufli„ ficatoire Memorie in bij den Raad. Omtrend welke „ Memorie de Onderget. thands alleen zal remarq^vee,, ren, dat in dezelve, breedvoerig en naar waarheid, „ alle de gefprekken, in den Raad voorgevallen, zijn „ opgegeeven , ten betooge van het defectueufe in ,, de Notulen ten minden in het. Extract , en dat

„ de-

(a~) Deductie, pag. 71.

(/;) Jujiific. Mem. iu de Deductie, pag. 64, 65, f56.

Sluiten