Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 95 y

„ dezelfde Memorie, en het verhel van het voorgevallene, naderhand openlijk gedruki is , in de „ ,)eductie, bijzonder pag. 63 — 67, zonder dar hier ,, in de Ondereet, im-ner door den Raad of ieirrnd „ anders van onwaarheid befchu,ldigd of overtuigd is, „ waarom Hij zich vrijelijk op de/elve , als bebel, zende onberwifte waarheden, durft beroepen. Ech„ ter is die Memorie , welke nog onder de p pieren „ van den Raad berust, hoe voldoende ook, gehou„ den buiten deliberatie , om dat , — quafi, — het „ Provintiaal Commitré de zaak reeds hadt gedecideerd. „ Op den iflen Aug. 1796 deedr de Kerkenraad, — eeven bevreemd als de Onderger. — door haare „ Gecommitteerden inleeveren eene Memorie , ten„ deerende om den Raad re bewijzen , dat de in„ tentie des Onderget. kwalijk was opgevat , bewij,, zende dat met Extracten, uit een , door Hem „ Onderget. gegeeven Advies, waar in de Onderger. „ alle weigering, referve en refirictie hadt afgeraaden „ en wederlegd. Maar ook op deeze Memorie , die „ den Onderget. volkoomen moest gejuftificeerd heb„ ben , verklaarde de Raad , om , quafi , dezelfde „ reien, niet te kunnen letten. 00

,. 'Er fchoot den Onderget. niets overig , dan zijn Protest te vervolgen bij het toenmaalige Provintiaal ,, Beftuur. Dit deedt hij bij eene Memorie van Do* ,, leantie, ingeleeverd den 7den Aug. 1706. (h)

,, Deeze werdt Commisfoiiaal gemaakt, en da On„ derger. leeverde nog een nader Request in ter „ Eiucidatie en met verzoek van afdoening , op den „ 12 Sept. 179'j. (O

„ Dan, ook dit Commistonaal gemaakt zijnde, ,, hebben veele tegenwerkende oirzaaken het zoo „ verre gebragt , dat op den 9den Dec. 1796 het „ Provintiaal Beftuur bij meerderheid geperlifteerd heeft bij het Declinatoir Advies van het Committé ,, Provintiaal, zonder den Onderget. echter hier van ,, 'de minfte legale kennis te doen toekoomen. (d)

00 Deductie, pag. &c.

00 Deductie, pag. 85.

fY) Deductie , pag. 109.

ij) Deductie, pag. nó.

Sluiten