Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< o6 >

„ In dien fland hleeven ongelukkig de zaaken, tot ,, dat, op den Q7'iten Januarij 17^7, een aantal van „ eenige duizenden Leden oer Gemeente zich bij „ Requeften adre^feerde aan den Grooten Kerke-i,, raad deezer Stad, verzoekende onder anderen, dat ,, dezelve ook in hunnen naam, ölles wiide aanwen-

den, om, zoo moogelijk, ue nerftelling van den

Onïerget. re bewerken. Dit getal d-_r Requethan-

ten groeide fpoidig aan tot zoo veele duizenden, ,, dat dezelve verve weg meer dan § gedee.tens der „ Gemeente uitmaakten. Zonder bedenking eene 5, Volks Item in een zaak van dee.zen aart.

De geleegenheid fcbten gunfhg. De Natie vroeg ,; véran lering in het Provintiaal Beftuur, en nu was ,, 'er hoop, dat de Nieuwe Vergadering ook de zaak „ van den Onderget. met billijkheid befchouwen, ,, en aan het gegrond verlangen van den Onderget.

en de geheele Gemeente voldoen zoude.

„ Ongelukkig ecbrer viel de keuze voor deeze Stad ,, meestal op dezelfde Leden , welke in het voorige

Provinria-.fi Beftuur feMie gehad hadden , en , hoe ,', zeer veele Burgers deezer Stad zich te ■en deeze „ keuze verzetten , werdt dezelve goedgekeurd , en „ mLfchien ("de Onderger. durft hier niets bepaalen) „ misfchien is, onder anderen, hier aan ook de flechta

uitflag, welke alle laatere poogingen gehad hebben,

voor een gedeelte, toe te fchrijven.

,, Op den iióen Junij 1797 prefenreerde de On„ derget. een Adres aan her nieuwe Provintiaal Re-

ftuur, om hulp en herftel, het welk ten zelf„ den dage geappuieerJ wordt door een Adres , in „ naam van den Grooten Kerkenraad, en de genoemde „ duizenden Leden der Gemeente , het welk door „ eene oerfoneele Commisfie ingeleeverd, en bij ver* „ fcheidene Leden van het Befiuur mondeling wer lt „ aangedrongen. Dit niet alleen, maar bij fuccesfive „ Requeften is dat verzoek ook bij het Provintiaal ,, Befiuur onderfteund wederom door eenige duizen-

den Leden, makende als vooren eene genoegzaame „ Volkftem deezer Gemeente , en door eene perfo,, neele Commisfie v:.n Zes Burgers bij minde aan„ gedrongen. Alle welke verzoeken wederom gefield „ zijn iu handen eener Commisfie.

„ Op

Sluiten