Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 98 >

De Onderger. heeft , voor het oog van God en 'van de geheele Natie, meenigvuldige reizen geprotefteerd , en dat doet hij nog plegtig bij die „ Adres , dat hij nooit gehadt heeft, of nog heeft, , eenige intentie , om de gevorderde Belofte te wei* " teren , of eenige referve of refirictie te maaken , " veel min met eenige erg of list te handelen, en hij ..ontkent derhal ven, en zal altijd blijven ontkennen, „ geheel en in alle deelen , de beichuldiging, hem , gedaan bij den voorigen Raad, welke befchuldiging 2 alleen geweest is de oirzaak zijner onverdiende Sufpenfie en Politieke Dimisfie; zoo verre is hec daar van daan , dat de Onderget. in tegendeel in „ zijn bekend en openlijk gedrukt Advies, ter deezer „ zaake gegeeven , zich tegen alle weigering en referve. „ rond uit verklaard , en dezelve , als ftrijdig tegen het recht der Maatftchappij, veroordeeld heeft (aj *i Is waar, dat de Onderget. zich bediend heeft „ 'van een Declaratoir. — Maar welk een Declaratoir •? _ Niet, dat aanliep tegen de letter en in,\ tentie van het Provintiaal Decreet, maar veel meer, conform het zelve.

De Onderget. niet weigerende , maar altoos gereed , om aan de Maatfchappij en het Beftuur te geeven alle genoegzaam Contentement, ten aanzien " vap zijn gedrag, intentie en onderwerping , heeft „ rond uit gezegd : dat beloof ik. Hier maakt hij noch reftrictie noch referve. Maar, — daar men over den waaren zin der belofte niet éénftemmig " dagt, daar het zeer mooglijk was , en dikwils ge', bleeken is fmen zal den Onderger. niet vergen dit met proeven te bewijzen) dat Lieden van allerlei ,' ftempel, dat Ariftocraaten , die hunnen wil voor " v/et willen doen gelden, dat Intriguanten en Veins' 'aarts aan de gedaane belofte eenen zin hechten, die * dezelve tot een keten maakt der heerschzucht, die " de vrijheid van den Mensch en Burger, die het iï onvervreemdbaar vrije recht van een geboren eer" lijken Nederlander, om niet te zeggen de vrije " confeientie van een Chriften, aan banden leggen " zou , meende hij , om een eerlijk man te zijn en V n te

(aj Deductie, pag. 51, 54, 55*

Sluiten